KOSTRA nøkkeltall

Froland - 0919 (Aust-Agder)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Froland Kostragruppe 01 Kostragruppe 02 Kostragruppe 10 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Aust-Agder
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent 84,1 77,4 78,2 74,8 73,8 76,3 75,7 75,9 78,0 78,7 78,9 79,5 80,1 81,1 80,8 77,8 79,6 79,9 81,0 81,3 80,9 81,9 82,5 83,8 84,6 81,4 82,6 83,0 83,9 84,6 80,6 82,0 82,5 83,4 84,3 80,0 81,9 81,3 82,6 83,8
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent 88,9 87,1 88,0 88,2 87,0 87,6 87,3 87,6 88,8 89,6 90,2 90,6 90,5 90,6 90,6 88,7 89,4 89,6 90,2 90,8 91,1 91,5 91,9 92,5 92,9 91,0 91,5 91,8 92,1 92,4 90,4 91,0 91,3 91,7 92,1 91,0 91,6 90,9 91,8 92,3
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent 91,2 92,8 94,6 95,9 94,7 94,4 94,4 95,1 95,8 96,5 97,1 97,4 96,9 96,4 96,5 95,7 95,6 95,9 96,0 96,6 97,4 97,5 97,8 97,9 97,9 97,0 97,2 97,3 97,3 97,3 96,6 96,8 97,0 97,1 97,0 97,4 97,3 97,1 97,4 97,3
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent 50,0 50,7 48,9 45,8 46,2 64,5 66,3 67,0 66,5 71,3 74,2 73,9 74,5 74,9 74,3 56,4 56,2 55,4 55,7 55,7 51,8 51,0 50,7 51,3 56,1 49,6 49,3 49,1 49,0 49,1 50,7 50,3 50,1 49,9 50,1 38,1 37,5 36,9 36,6 36,4
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall)2 antall .. 5,7 5,8 5,2 5,4 .. 5,8 5,9 5,7 5,5 .. 5,6 5,5 5,3 5,4 .. 6,1 6,0 5,8 5,8 .. 6,0 6,0 5,8 5,6 .. 6,0 6,0 5,8 5,7 .. 6,0 6,0 5,9 5,7 .. 5,8 5,9 5,8 5,6
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)4 prosent .. 31,5 35,9 41,3 42,7 .. 36,6 38,0 39,2 39,1 .. 37,0 38,6 40,0 42,3 .. 38,7 38,5 41,6 41,3 .. 39,9 40,9 43,9 44,5 .. 38,3 38,9 40,8 41,5 .. 37,5 38,2 39,8 40,7 .. 39,8 40,1 43,2 46,3
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent)1 prosent 2,8 2,3 3,1 2,1 3,4 4,0 3,7 3,8 4,1 5,1 3,1 3,4 3,4 3,6 3,5 3,0 3,3 2,7 2,8 3,4 3,2 3,3 3,5 3,5 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 3,3 3,1 3,4 3,7 4,2
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)3 kr 60,6 70,3 73,6 82,4 83,8 63,9 66,9 68,9 77,0 80,5 63,4 67,9 70,6 76,7 81,3 62,5 65,8 68,8 74,0 76,0 63,1 66,3 68,5 72,8 78,4 63,7 66,5 69,1 74,1 78,8 64,5 67,6 70,4 75,1 79,5 67,8 74,5 75,5 80,7 87,4
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent 73,3 76,7 69,7 67,6 81,8 73,0 82,1 80,7 85,1 81,0 82,5 81,3 81,7 80,4 81,2 73,4 75,8 76,2 79,3 80,8 78,6 78,8 81,1 84,9 84,9 77,3 78,5 80,0 81,9 83,0 77,6 79,3 80,3 82,8 83,9 78,3 81,2 81,5 83,6 84,0
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 16,4 17,0 16,1 15,3 15,7 12,8 13,1 13,3 13,8 13,1 11,4 11,6 11,5 11,5 11,3 13,7 13,8 13,6 13,9 14,8 12,7 12,8 12,7 12,8 12,8 14,7 14,6 14,4 14,3 14,3 14,8 14,7 14,5 14,4 14,4 14,9 14,6 14,4 14,3 14,5
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr 119 592 136 765 151 796 158 063 165 645 124 159 131 884 137 861 154 171 170 098 127 851 137 758 146 807 157 856 168 443 126 397 132 514 139 810 152 291 157 055 128 650 136 769 143 788 153 936 167 404 130 611 137 613 143 919 153 538 163 207 131 862 138 807 145 125 154 317 164 477 133 853 139 820 146 352 158 346 172 400
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr)5 kr 51,8 58,2 63,6 69,3 68,8 52,3 55,1 56,7 63,9 66,5 54,1 57,7 59,8 64,9 68,5 51,3 53,7 55,5 59,8 61,6 52,0 54,5 56,2 59,6 64,3 51,3 53,5 55,1 59,1 62,7 52,2 54,2 55,8 59,6 63,1 54,7 59,7 61,0 63,7 69,0
1Tittel på indikator endret ved publisering i 2020.
2Teller og nevner er endret ved publiseringen i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
3Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".
4Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.
5Nevneren er endret ved publisering i 2020. Se forklaring i "om tabellen".