KOSTRA nøkkeltall

Folldal - 0439 (Hedmark)

Samferdsel

Publisert 17.06.2019.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Folldal Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 05 Landet uten Oslo Landet Hedmark
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 6,5 6,5 6,5 6,5 9,0 9,5 9,0 9,4 5,8 6,2 7,5 6,8 8,2 9,9 10,0 10,7 15,9 14,7 15,0 15,5 15,7 14,6 14,9 15,4 16,4 17,4 17,9 17,5
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 22,6 22,6 22,6 22,6 35,2 33,6 34,2 34,5 97,2 42,1 43,2 43,7 24,5 29,5 28,2 29,6 62,7 59,2 59,2 59,7 62,5 60,6 60,6 61,1 44,1 43,6 43,6 45,9
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 74,1 74,8 77,9 84,7 42,0 41,3 39,3 38,5 28,4 26,7 28,0 27,7 46,1 43,4 41,2 39,3 34,2 33,9 32,4 29,5 37,4 30,4 35,6 28,5 39,5 37,4 33,7 34,6
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 80,6 80,6 80,6 80,6 48,1 48,0 46,7 47,1 44,4 41,6 40,9 42,8 55,8 53,8 48,4 47,9 30,3 30,5 29,0 28,7 29,4 29,6 28,2 27,9 56,8 56,1 55,8 54,7
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 485 588 667 851 1 402 1 487 1 584 1 716 2 156 2 219 2 424 2 628 2 195 2 380 2 402 2 667 1 425 1 524 1 686 1 769 1 397 1 480 1 689 1 793 881 950 1 039 1 216
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 12 429 9 143 12 429 19 714 14 411 14 514 15 271 16 988 5 575 13 985 12 508 15 560 12 149 11 002 14 744 14 634 18 122 19 670 20 165 23 085 19 531 20 549 21 301 24 053 15 499 15 269 14 968 22 044
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 230 147 535 347 749 861 1 379 1 408 1 112 809 1 156 1 612 1 183 988 1 648 1 558 893 913 1 068 1 222 847 870 1 032 1 209 799 1 121 1 050 1 035
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 2 2 2 2 283 313 304 318 132 143 177 161 106 135 141 151 5 904 5 523 5 707 5 955 6 020 5 651 5 845 6 102 327 353 371 364
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 485 588 594 851 1 306 1 368 1 459 1 593 1 643 1 731 1 886 1 937 1 910 2 080 2 050 2 288 946 988 1 072 1 156 819 895 1 000 1 126 779 844 938 1 013
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 24 903 29 903 30 065 43 290 81 986 81 610 84 533 90 979 86 819 90 280 96 225 98 623 78 504 80 544 76 549 84 706 115 841 120 940 130 403 139 947 111 346 121 790 135 176 151 694 76 218 81 457 89 109 96 162
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.