KOSTRA nøkkeltall

Flesberg - 3050 (Viken)

Barnehager

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Barnehager

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flesberg Kostragruppe 04 Landet uten Oslo Landet Viken
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel barn 1-2 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-2 år (prosent) prosent . . . . 78,3 81,6 81,5 81,3 77,8 81,3 82,6 83,0 83,9 84,6 85,5 82,0 82,5 83,4 84,3 85,4 . . . . 84,0
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 1-5 år (prosent) prosent . . . . 86,8 91,1 91,9 91,8 91,8 90,9 91,5 91,8 92,1 92,4 92,9 91,0 91,3 91,7 92,1 92,7 . . . . 91,9
Andel barn 3-5 år i barnehage, i forhold til innbyggere 3-5 år (prosent) prosent . . . . 92,9 97,1 98,3 98,3 99,4 96,7 97,2 97,3 97,3 97,3 97,4 96,8 97,0 97,1 97,0 97,3 . . . . 96,8
Andel barn i kommunale barnehager i forhold til alle barn i barnehage (prosent) prosent . . . . 100,0 89,1 89,4 97,0 95,9 72,1 49,3 49,1 49,0 49,1 48,9 50,3 50,1 49,9 50,1 50,0 . . . . 44,1
Antall barn korrigert per årsverk til grunnbemanning, alle barnehager (antall) antall . . . . 5,5 5,3 5,2 5,2 5,2 5,4 6,0 6,0 5,8 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9 5,7 5,7 . . . . 5,7
Andel barnehagelærere i forhold til grunnbemanning (prosent)1 prosent . . . . 37,7 34,9 35,3 39,1 43,2 42,9 38,3 38,9 40,8 41,5 42,4 37,5 38,2 39,8 40,7 41,6 . . . . 39,1
Andel barn i kommunale barnehager som får spesialpedagogisk hjelp (prosent) prosent . . . . 4,7 3,3 3,1 3,0 3,5 3,9 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 3,5 3,6 3,7 3,9 4,0 . . . . 4,0
Korrigerte brutto driftsutgifter til barnehager (f201, f211, f221) per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . . 79,2 69,7 74,7 79,0 87,5 79,8 66,5 69,1 74,1 78,8 77,3 67,6 70,4 75,1 79,5 78,5 . . . . 77,0
Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) prosent . . . . 58,3 84,1 87,2 87,5 76,1 83,7 78,5 80,0 81,9 83,0 84,0 79,3 80,3 82,8 83,9 85,3 . . . . 86,1
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent . . . . 12,7 10,3 10,3 9,7 10,6 11,3 14,6 14,4 14,3 14,3 14,2 14,7 14,5 14,4 14,4 14,2 . . . . 15,0
Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 år (kr) kr . . . . 185 813 148 390 157 259 166 410 177 978 173 137 137 613 143 919 153 538 163 202 168 389 138 807 145 125 154 317 164 473 170 178 . . . . 164 469
Korrigerte brutto driftsutgifter f201 per korrigerte oppholdstimer i kommunale barnehager (kr) kr . . . . 69,0 60,3 64,8 68,7 75,7 65,0 53,5 55,1 59,1 62,7 61,1 54,2 55,8 59,6 63,1 61,6 . . . . 60,3
1Årsverk etter utdanning blir hentet inn fra og med 2016. For 2015 er det ikke data.