KOSTRA nøkkeltall

Flatanger - 5049 (Trøndelag - Trööndelage)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2021.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Flatanger Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 15 Landet uten Oslo Landet Trøndelag Trööndelage Trøndelag Trööndelage
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Sosialhjelpsmottakere (antall) antall . . 14 17 12 1 189 1 204 1 124 1 291 2 751 2 322 2 350 2 195 2 224 2 125 19 627 20 375 20 401 19 648 1 042 117 021 118 409 118 964 116 264 109 932 136 648 138 784 139 365 135 912 130 114 . . 11 593 11 583 11 368 . . 11 593 11 583 11 368
Antall sosialhjelpsmottakere 18-24 år (antall) antall . . : 4 : 245 231 228 191 508 443 435 344 382 394 2 333 2 319 2 261 2 163 171 26 454 25 498 24 130 22 517 21 499 28 787 27 817 26 391 24 680 23 987 . . 2 621 2 540 2 578 . . 2 621 2 540 2 578
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall . . 5 4 : 276 266 266 390 820 519 549 564 539 598 8 476 10 589 10 602 10 096 245 40 815 42 789 44 391 44 617 41 747 49 291 53 378 54 993 54 713 51 871 . . 3 696 3 717 3 572 . . 3 696 3 717 3 572
Sosialhjelpsmottakere med arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall . . : 4 3 158 143 138 177 381 329 290 287 364 320 1 420 1 708 1 761 1 767 195 11 760 12 034 12 616 13 007 12 924 13 180 13 742 14 377 14 774 14 898 . . 1 206 1 374 1 454 . . 1 206 1 374 1 454
Sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp som viktigste kilde til livsopphold (antall)2 antall . . 4 5 4 574 384 377 414 897 1 019 747 729 727 692 9 745 9 227 8 812 8 543 361 57 163 47 787 49 750 48 174 43 475 66 908 57 014 58 562 56 717 51 816 . . 4 886 4 669 4 186 . . 4 886 4 669 4 186
Sosialhjelpsmottakere som bor i eid bolig (antall) antall . . : .. 3 185 185 174 186 348 426 397 398 411 326 849 791 788 693 224 8 740 8 758 9 234 9 172 8 124 9 589 9 549 10 022 9 865 8 881 . . 891 952 950 . . 891 952 950
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall . . : 5 : 694 818 783 923 1 751 1 101 1 228 1 136 1 309 1 122 11 365 11 875 11 731 10 812 552 55 537 60 361 61 467 58 735 54 809 66 902 72 236 73 198 69 547 65 081 . . 5 755 5 752 5 524 . . 5 755 5 752 5 524
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er sosialhjelpsmottakere med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt