KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Sosialtjeneste

Oppdatert 15.06.2022.

Pga. feil i innrapporteringen av 2020-tallene fra Kongsvinger, bør tallgrunnlaget for Kongsvinger kommune ikke benyttes.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Sosialtjeneste

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Sosialhjelpstilfeller (antall) antall 326 297 272 272 225 5 098 4 872 4 764 2 625 2 529 7 771 7 809 5 530 3 531 3 028 7 771 7 809 5 530 3 531 3 028 4 767 4 612 1 912 32 658 31 825 4 767 4 612 1 912 32 658 31 825 118 409 118 964 116 264 110 423 105 382 138 784 139 365 135 912 130 605 124 897 6 742 6 516 6 523 5 811 5 387 6 742 6 516 6 523 5 811 5 387 6 742 6 516 6 523 5 811 5 387
Antall sosialhjelpstilfeller 18-24 år (antall) antall 75 65 47 59 51 1 032 956 886 548 516 1 809 1 735 1 204 788 652 1 809 1 735 1 204 788 652 1 117 1 043 395 6 158 5 773 1 117 1 043 395 6 158 5 773 25 498 24 130 22 517 21 617 19 770 27 817 26 391 24 680 24 105 22 121 1 592 1 470 1 413 1 242 1 113 1 592 1 470 1 413 1 242 1 113 1 592 1 470 1 413 1 242 1 113
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp i 6 måneder eller mer (antall)1 antall 99 96 76 71 58 1 381 1 437 1 496 751 732 2 822 2 847 1 902 997 786 2 822 2 847 1 902 997 786 1 448 1 462 624 13 597 13 089 1 448 1 462 624 13 597 13 089 42 789 44 391 44 617 41 886 38 940 53 378 54 993 54 713 52 010 48 666 1 894 1 816 1 881 1 597 1 426 1 894 1 816 1 881 1 597 1 426 1 894 1 816 1 881 1 597 1 426
Arbeidsinntekt som hovedinntekt (antall) antall 33 40 35 30 22 593 615 654 403 390 778 819 611 434 389 778 819 611 434 389 477 516 253 3 441 3 624 477 516 253 3 441 3 624 12 034 12 616 13 007 12 975 13 302 13 742 14 377 14 774 14 949 15 230 707 760 817 741 695 707 760 817 741 695 707 760 817 741 695
Sosialhjelpstilfeller med sosialhjelp som hovedinntekt (antall)2 antall 138 106 103 81 52 1 754 1 695 1 684 852 810 3 159 3 189 2 325 1 270 1 000 3 159 3 189 2 325 1 270 1 000 1 822 1 799 672 13 233 11 789 1 822 1 799 672 13 233 11 789 47 787 49 750 48 174 43 701 37 937 57 014 58 562 56 717 52 042 45 730 2 369 2 344 2 348 2 100 1 835 2 369 2 344 2 348 2 100 1 835 2 369 2 344 2 348 2 100 1 835
Bor i eid bolig (antall) antall 35 39 41 44 43 694 625 610 293 286 584 636 486 329 280 584 636 486 329 280 443 447 224 1 504 1 443 443 447 224 1 504 1 443 8 758 9 234 9 172 8 160 7 746 9 549 10 022 9 865 8 917 8 362 692 688 717 646 617 692 688 717 646 617 692 688 717 646 617
Antall barn i familier som mottok sosialhjelp (antall) antall 199 181 161 126 117 2 712 2 703 2 630 1 473 1 501 3 937 3 982 2 811 1 928 1 774 3 937 3 982 2 811 1 928 1 774 2 774 2 768 1 196 15 007 14 543 2 774 2 768 1 196 15 007 14 543 60 361 61 467 58 735 55 016 53 755 72 236 73 198 69 547 65 288 63 475 3 809 3 824 3 879 3 313 3 276 3 809 3 824 3 879 3 313 3 276 3 809 3 824 3 879 3 313 3 276
1For Oslo er 2016-tall knyttet stønadslengder ikke sammenliknbare med tilsvarende tall for årene før og etter. Dette gjelder både tall for stønadslengde direkte, og tall som har stønadslengde som en del av sitt beregningsgrunnlag (f eks ulike størrelser med gjennomsnitt pr måned og ulike størrelser knyttet til langtidsmottak). Omlegging til nytt fagsystem fra 2016 har dessuten medført at enkelte andre størrelser har fått et noe endret og riktigere nivå i forhold til forutgående år (viktigeste kilde til livsopphold, barn og boligtype). Utvikling i tallene mellom 2015 og 2016 må derfor tolkes med forbehold.»
2For 2017 er Sosialhjelpstilfeller med hovedinntekt introduksjonsstøtte skilt ut fra hovedinntekt sosialhjelp. For 2015 og 2016 er disse registrert sammen.

Kontakt