KOSTRA nøkkeltall

Fauske - Fuossko - 1841 (Nordland - Nordlánnda)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Fauske - Fuossko Kostragruppe 02 Kostragruppe 08 Kostragruppe 08 Kostragruppe 12 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Nordland Nordland Nordland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 9,0 9,6 9,4 7,7 11,1 16,9 17,3 10,9 9,4 8,6 16,9 17,3 10,9 9,4 8,6 8,6 9,3 7,1 22,6 22,1 8,6 9,3 7,1 22,6 22,1 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4 7,1 6,8 6,4 6,4 6,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 40,7 40,3 40,3 40,7 40,7 34,2 34,5 36,4 46,3 47,1 67,8 68,8 62,0 56,8 54,6 67,8 68,8 62,0 56,8 54,6 51,2 52,8 46,8 92,7 96,7 51,2 52,8 46,8 92,7 96,7 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8 53,6 55,1 52,3 53,2 51,8
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 14,1 10,8 16,1 14,3 12,4 39,3 38,5 41,5 26,3 23,8 37,7 29,7 31,5 26,1 23,1 37,7 29,7 31,5 26,1 23,1 41,5 42,5 30,2 18,9 15,2 41,5 42,5 30,2 18,9 15,2 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2 40,1 39,9 39,1 31,2 30,2
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 58,5 58,9 58,1 57,7 57,7 46,7 47,1 45,8 38,0 35,5 19,3 20,6 26,4 29,9 28,7 19,3 20,6 26,4 29,9 28,7 31,4 30,7 33,1 5,9 4,8 31,4 30,7 33,1 5,9 4,8 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1 42,7 44,3 43,6 38,3 41,1
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 114 1 026 1 508 1 859 1 950 1 584 1 716 2 135 2 411 2 275 1 361 1 367 1 870 2 930 3 071 1 361 1 367 1 870 2 930 3 071 2 756 2 844 3 859 1 837 1 930 2 756 2 844 3 859 1 837 1 930 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487 2 832 2 913 3 211 3 280 3 487
Brutto driftsutgifter til kommunale veier og gater (funksjon 332) eksklusive avskrivninger, per km (kr) (1000 kr) 1000 kr 55 659 52 218 56 516 71 675 70 715 55 860 59 030 69 134 69 583 70 808 96 515 88 156 84 420 90 640 94 582 96 515 88 156 84 420 90 640 94 582 90 340 94 804 101 320 195 302 202 734 90 340 94 804 101 320 195 302 202 734 91 519 95 782 98 538 101 283 107 360 101 802 106 470 106 143 110 614 117 561 88 089 83 964 91 128 102 522 102 199 88 089 83 964 91 128 102 522 102 199 88 089 83 964 91 128 102 522 102 199
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 30 600 30 600 20 760 23 600 23 600 15 271 16 988 15 807 18 176 17 468 19 220 20 988 19 953 17 665 15 693 19 220 20 988 19 953 17 665 15 693 21 453 22 257 27 606 28 013 31 646 21 453 22 257 27 606 28 013 31 646 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266 17 334 17 829 19 821 19 794 19 266
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 485 372 1 518 1 032 5 031 1 379 1 408 1 608 1 246 1 294 1 388 1 396 1 380 1 829 1 280 1 388 1 396 1 380 1 829 1 280 1 533 1 269 2 215 1 077 1 072 1 533 1 269 2 215 1 077 1 072 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345 1 013 1 189 1 530 2 022 2 345
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 2 2 2 2 2 304 324 325 125 181 367 390 205 190 175 367 390 205 190 175 212 228 76 1 181 1 161 212 228 76 1 181 1 161 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 248 244 230 222 229 248 244 230 222 229 248 244 230 222 229
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 000 1 016 1 213 1 448 1 406 1 459 1 593 1 830 1 717 1 678 911 985 1 183 1 919 2 072 911 985 1 183 1 919 2 072 1 794 1 872 2 688 986 1 129 1 794 1 872 2 688 986 1 129 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257 1 857 1 849 2 025 2 234 2 257
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 79 488 79 968 95 298 113 504 109 740 84 533 90 979 105 143 122 461 118 977 127 606 133 150 129 502 148 400 158 075 127 606 133 150 129 502 148 400 158 075 124 685 130 335 160 174 264 131 304 837 124 685 130 335 160 174 264 131 304 837 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313 128 807 125 122 136 436 154 716 151 313
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.