KOSTRA nøkkeltall

Buskerud fylkeskommune

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Buskerud fylkeskommune Landet uten Oslo Landet Sør-Norge
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 3 150 3 289 3 227 3 472 3 532 4 681 4 884 5 145 5 369 5 616 4 512 4 695 4 891 5 098 5 401 3 030 3 099 3 338 3 460 3 546
Brutto investeringsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 310 1 283 1 225 856 887 2 147 1 917 1 872 2 473 3 015 1 932 1 715 1 634 2 157 2 627 1 142 1 228 1 335 1 200 1 598
Netto driftsutgifter til fylkesvei per kilometer (kr) kr 219 250 219 503 226 069 242 154 247 863 168 187 178 769 194 535 195 320 207 665 174 232 184 639 194 538 195 326 207 665 156 731 160 445 190 354 191 041 192 207
Utgifter til vedlikehold av fylkesveier av totale netto driftsutgifter til fylkesveier (prosent)1 prosent 79,7 78,0 76,6 76,3 74,2 58,2 51,6 43,1 42,9 42,8 59,5 53,0 43,1 42,9 42,8 79,9 67,9 57,0 62,0 66,7
Netto driftsutgifter til kollektivtransport (buss, båtruter, t-bane og trikk/bybane) per innbygger (kr) kr 1 274 1 420 1 304 1 499 1 557 1 772 1 818 1 842 1 960 1 983 1 868 1 917 1 946 2 055 2 119 1 330 1 380 1 332 1 506 1 590
Netto driftsutgifter til fylkesveiferger per innbygger (kr) kr 19 15 14 18 19 453 443 456 502 538 396 387 398 438 469 38 31 36 40 41
Reiser med kollektivtransport per 1 000 innbygger (antall)3 antall 41 193 41 908 43 123 43 844 44 840 64 868 66 638 71 255 73 467 75 603 103 089 106 300 113 037 116 779 119 658 45 488 46 858 47 867 48 067 49 111
Andel skolereiser i grunn- og videregående skole av alle reiser (prosent)2 prosent 49,6 65,5 70,3 50,0 49,1 26,0 25,0 24,1 22,9 22,0 14,4 13,8 13,3 12,7 12,2 37,0 39,8 39,2 33,6 33,6
Brukere av transportordningen for funksjonshemmede per 1 000 innbygger (antall) antall 15 16 16 16 15 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 16 17 17 16 17
Andel kilometer fylkesvei med dårlig eller svært dårlig dekketilstand av alle fylkesveier (prosent) prosent 46,1 43,2 40,8 42,8 39,1 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 43,9 42,2 40,8 42,5 39,9 41,0 39,9 35,5 39,3 39,9
1Andelen som fylkene bruker til vedlikehold av fylkesveinettet ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
2Både ordinære og i skoletransport inkl. lukket transport. Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.
3Overgang fra manuelle beregninger av skolereiser til elektronisk uttak fra billetteringssystemer, kan påvirke sammenliknbarheten over tid, spesielt for fylker med høy andel skoletransport.