KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 4,8 4,8 4,8 9,5 9,5 10,0 10,7 9,8 10,2 10,5 7,6 7,1 9,1 6,3 6,2 22,2 23,5 24,3 10,5 11,8 15,0 14,4 14,6 14,7 15,0 14,9 14,3 14,6 14,6 15,0 19,8 20,1 20,3 21,2 20,4
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 28,6 38,1 100,0 100,0 100,0 28,2 30,5 34,5 46,8 45,6 42,9 43,3 39,4 40,7 40,9 100,0 97,9 100,0 34,9 34,7 59,2 59,5 60,5 61,1 61,8 60,6 60,9 61,9 62,4 63,1 73,7 75,9 80,0 83,8 84,1
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 45,1 26,0 13,5 1,5 8,2 41,2 39,3 37,6 28,8 24,6 28,5 28,3 31,6 28,5 27,1 27,8 17,9 19,3 35,3 32,6 32,4 29,4 28,2 25,3 21,2 35,6 28,5 28,5 26,8 21,0 37,1 26,3 23,3 20,7 21,7
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 49,8 51,4 35,8 37,0 45,4 42,3 41,3 32,5 39,2 6,2 5,0 4,8 53,2 51,4 29,0 28,6 27,8 26,7 26,9 28,2 27,8 27,0 25,9 26,1 6,9 6,2 5,9 5,3 6,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 815 1 188 2 035 10 218 1 650 2 402 2 667 2 232 2 386 2 483 3 154 3 623 4 097 3 178 3 436 1 945 1 970 1 761 2 409 2 405 1 686 1 773 1 816 1 851 1 976 1 689 1 797 1 809 1 843 2 008 1 331 1 300 1 281 1 326 1 495
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 8 000 9 625 2 381 2 381 7 857 14 744 14 226 17 860 13 973 14 475 11 703 15 544 16 315 18 311 24 779 31 896 37 581 30 167 16 120 17 695 20 165 22 044 21 473 21 978 25 675 21 301 22 217 21 672 22 739 26 476 23 667 25 891 22 910 21 032 29 884
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 711 1 285 0 5 199 101 1 648 1 558 1 350 1 012 989 1 117 957 2 061 1 945 1 871 902 1 102 1 448 1 398 984 1 068 1 221 1 340 1 277 1 202 1 032 1 208 1 505 1 334 1 197 1 261 1 261 1 033 1 038 957
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 1 1 1 2 2 141 151 119 226 239 146 139 217 130 133 395 420 433 93 105 5 707 5 517 5 639 5 614 5 808 5 845 5 664 5 793 5 776 5 981 650 663 674 706 680
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 190 1 152 1 541 10 169 1 648 2 050 2 288 2 067 2 026 2 082 2 454 2 560 3 074 2 555 2 806 754 794 785 2 172 2 173 1 072 1 160 1 218 1 226 1 366 1 000 1 129 1 116 1 100 1 313 812 896 905 919 1 046
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 47 810 46 095 62 524 415 952 67 095 76 549 84 706 88 118 105 792 104 878 95 443 96 708 101 757 109 356 115 808 257 161 271 700 272 593 87 268 86 568 130 403 140 444 147 675 150 330 166 720 135 176 152 176 150 836 150 345 178 605 116 989 129 177 130 724 133 417 152 789
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.