KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,6 0,2 0,4 0,1 0,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,7 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 417 179 351 85 314 36 906 41 055 39 611 71 297 73 130 49 859 54 444 54 126 53 714 59 661 13 466 13 435 14 217 31 850 35 610 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 726 132 784 105 833 036 812 496 859 323 48 605 50 921 57 263 54 337 63 271
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 4,1 1,8 3,4 0,8 3,1 3,7 4,2 .. 4,9 5,0 3,7 4,0 .. 4,5 5,0 7,4 7,4 .. 4,4 5,0 4,0 4,3 .. 4,5 4,8 3,9 4,3 .. 4,5 4,8 4,6 4,9 .. 5,3 6,2
Landbrukseiendommer (antall) antall 101 101 103 102 101 9 981 9 890 .. 14 647 14 566 13 537 13 485 .. 11 876 11 898 1 825 1 806 .. 7 211 7 179 183 723 183 366 .. 180 127 179 942 183 875 183 518 .. 180 272 180 087 10 471 10 389 .. 10 314 10 267
Jordbruksbedrifter (antall) antall 41 38 38 39 38 1 754 1 696 .. 3 010 3 008 1 864 1 834 .. 1 826 1 808 378 377 .. 1 479 1 453 40 239 39 565 .. 38 596 38 133 40 269 39 595 .. 38 628 38 164 4 176 4 118 .. 4 035 3 986
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 9 493 9 522 9 570 9 382 9 403 424 157 424 456 .. 643 060 643 159 386 290 385 299 .. 415 465 415 468 81 600 81 333 .. 356 828 356 089 9 833 598 9 842 544 .. 9 855 829 9 847 562 9 840 958 9 849 909 .. 9 863 395 9 854 914 995 047 999 003 .. 999 171 998 306
Produktivt skogareal (dekar) dekar 3 838 3 796 3 803 3 827 3 827 4 430 744 4 438 010 .. 6 054 198 6 048 476 5 789 460 5 782 179 .. 3 754 782 3 897 168 278 991 253 987 .. 5 229 898 5 229 338 69 310 451 69 762 629 .. 69 619 798 69 664 705 69 563 625 70 020 711 .. 69 877 543 69 922 932 1 377 545 1 379 016 .. 1 377 580 1 378 342
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 228,6 322,1 164,7 222,3 953,1 336,9 418,9 214,2 220,0 346,6 340,2 573,8 119,2 102,9 115,4 8 719,9 12 569,6 8 155,1 12 027,0 7 491,3 8 719,9 12 573,6 8 157,1 12 027,2 7 491,5 459,1 508,8 771,8 761,6 719,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 1,0 0,0 0,0 0,1 61,2 90,6 87,2 113,1 841,4 79,8 96,2 149,0 71,8 54,4 228,1 305,5 77,9 73,2 34,0 3 893,7 3 560,2 3 616,4 4 673,4 4 801,3 3 893,7 3 561,2 3 617,4 4 673,6 4 801,4 255,1 401,4 621,2 470,5 607,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 167,4 231,5 77,5 109,2 111,7 257,1 322,7 65,2 148,2 292,2 112,1 268,3 41,3 29,7 81,4 4 826,2 9 009,4 4 538,7 7 353,6 2 690,0 4 826,2 9 012,4 4 539,7 7 353,6 2 690,1 204,0 107,4 150,6 291,1 111,9
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 9 0 0 35 45 1 336 1 933 1 472 1 930 1 499 1 949 1 964 1 985 1 055 1 383 84 75 52 1 518 1 267 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 22 702 24 855 28 128 21 641 18 084 1 841 2 047 2 455 1 915 1 761
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 1 2 6 3 360 424 527 537 730 638 702 633 491 505 53 51 47 381 384 8 007 8 172 8 547 7 740 7 919 8 008 8 182 8 552 7 743 7 922 431 435 467 447 504

Kontakt