KOSTRA nøkkeltall

Bokn - 1145 (Rogaland)

Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Oppdatert 15.06.2022.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Kultur / Barne- og ungdomstiltak

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Bokn Kostragruppe 05 Kostragruppe 06 Kostragruppe 14 Landet uten Oslo Landet Rogaland
2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021
Netto driftsutgifter til kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 6,7 4,0 4,1 4,0 4,1 4,3 4,9
Netto driftsutgifter til idrett (f380+f381) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 2,2 1,1 1,4 1,2 1,4 1,5 1,8
Netto driftsutgifter til barn og unge (f231+f383) i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 1,1 1,0 0,8 1,0 0,8 0,9 1,0
Netto driftsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 6 737 3 174 3 645 3 647 2 684 2 895 3 100
Netto driftsutgifter til allmenn kultur (f370+f373+f375+f377+f385+f386) per innbygger (kr) kr 3 443 1 549 1 667 1 725 1 212 1 303 1 328
Brutto investeringsutgifter til kultursektoren per innbygger (kr) kr 1 1 106 3 543 699 1 124 1 238 881
Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger (kr) kr 1 444 480 450 559 310 322 307
Besøk i folkebibliotek per innbygger (antall) antall 2,0 3,6 2,4 2,8 3,2 3,2 4,7
Utlån per innbygger (antall) antall 4,4 3,2 2,5 4,6 2,4 2,3 2,9
Barn 6-15 år i kommunens kulturskole (prosent) prosent 7,7 20,3 23,8 29,5 13,3 12,8 14,4
Besøk per kinoforestilling (antall)1 antall 12,7 13,0 17,0 14,9 16,6 18,1 17,6
1Fra 2008 er besøkstall og tall for forestillinger for Bygdekinoen AS tatt med i tallgrunnlaget. Besøkstall og antall forestillinger er lagt til visningskommunen. I disse kommunene er visningssted satt lik en kinosal.

Kontakt