KOSTRA nøkkeltall

Berlevåg - 2024 (Finnmark Finnmárku)

Plan, byggesak og miljø

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Plan, byggesak og miljø

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Berlevåg Kostragruppe 06 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Reguleringsplaner vedtatt i alt (antall) antall .. 0 0 0 1 80 61 82 70 53 1 870 1 741 1 682 1 607 1 392 1 924 1 800 1 731 1 644 1 440 36 31 29 27 19 36 31 29 27 19
Andel av reguleringsplanene som ble møtt med innsigelser (prosent) prosent .. .. .. .. .. 5 12 12 22 18 24 19 19 26 26 24 19 19 26 27 18 6 6 10 41 18 6 6 10 41
Byggesøknader i alt behandlet (antall) antall .. 16 12 30 14 3 201 2 979 2 607 2 472 2 727 88 326 80 866 79 021 74 668 71 711 93 745 86 591 85 306 80 561 77 458 1 177 1 114 1 145 1 076 990 1 177 1 114 1 145 1 076 990
Behandlede byggesøknader med 3 ukers frist (antall) antall .. 16 0 8 2 .. 1 964 2 084 770 1 053 .. 43 837 39 200 33 292 29 786 .. 46 642 42 169 36 334 32 788 .. 877 454 240 268 .. 877 454 240 268
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 3 ukers frist (dager) dager .. 6 .. 9 9 .. 12 18 19 20 .. 16 16 20 18 .. 16 16 20 18 .. 12 13 16 13 .. 12 13 16 13
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12 ukers frist (dager) dager .. .. 8 15 8 .. 32 30 36 34 .. 36 32 37 37 .. 36 33 38 37 .. 23 27 36 35 .. 23 27 36 35
Andel av innvilgete byggesøknader som skjer gjennom vedtak om dispensasjon fra plan (prosent) prosent .. 6 .. 13 .. 15 15 15 17 13 18 18 18 18 17 18 17 17 18 17 11 12 9 15 10 11 12 9 15 10
Tilsyn for byggevirksomhet som er unntatt søknadsplikt (antall) antall .. .. .. .. 0 .. 2 9 6 5 .. 1 594 1 787 1 992 1 193 .. 1 965 1 787 2 367 1 573 .. 10 5 5 10 .. 10 5 5 10
Søknader om nye bygninger i strandsonen som ble innvilget (antall) antall .. .. .. .. 0 38 89 38 72 85 1 090 1 177 1 165 1 224 884 1 092 1 181 1 166 1 224 884 16 22 15 12 14 16 22 15 12 14
Andel av søknader om nye bygninger i LNF-/LNFR-områder som ble innvilget (prosent) prosent .. .. 100 .. .. .. 91 94 98 92 .. 90 92 97 95 .. 90 92 97 95 .. 95 92 99 97 .. 95 92 99 97
Andel av søknader om tiltak i freda eller verneverdige områder / bygninger som ble invilget (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. 50 50 50 50 .. 47 47 49 46 .. 47 46 49 46 .. 50 50 50 33 .. 50 50 50 33
Selvkostgrad i byggesaker (prosent) prosent .. .. .. .. .. 71 68 69 67 70 84 86 86 81 83 84 86 86 81 83 84 93 86 63 77 84 93 86 63 77
Netto endring i antall boliger (antall) antall 1 -2 .. .. .. 224 248 0 .. .. 59 758 23 645 0 .. .. 62 408 23 930 0 .. .. 393 357 0 .. .. 393 357 0 .. ..

Kontakt