KOSTRA nøkkeltall

Austevoll - 1244 (Hordaland)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Austevoll Kostragruppe 02 Kostragruppe 03 Kostragruppe 11 Landet uten Oslo Landet Hordaland
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 41 500 616 832 868 94 992 99 657 102 983 107 961 121 943 51 184 54 617 52 935 56 994 57 910 108 259 109 916 114 601 125 030 170 679 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 50 242 49 092 51 366 53 245 58 161
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 0,1 1,2 1,4 1,9 2,3 3,7 3,9 4,0 4,3 .. 4,3 4,6 4,4 4,8 .. 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,6 3,8 3,9 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 433 434 434 433 377 25 438 25 435 25 435 25 013 .. 11 961 11 933 11 933 11 855 .. 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 13 628 13 656 13 656 13 586 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 50 55 54 49 49 6 250 6 117 5 979 5 841 .. 2 367 2 363 2 309 2 280 .. 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 3 098 3 115 3 096 3 077 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 3 270 3 448 3 542 3 372 3 212 1 333 168 1 332 198 1 340 485 1 331 826 .. 474 717 477 083 479 984 476 002 .. 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 397 076 401 685 408 442 405 566 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 31 511 31 223 31 223 27 422 27 404 12 284 577 12 247 486 12 247 486 12 155 211 .. 4 661 873 4 778 657 4 778 657 4 767 546 .. 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 596 697 2 602 621 2 602 621 2 432 916 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 21,8 7,1 1,5 3,9 750,0 1 088,8 687,9 341,4 887,7 324,5 411,5 1 439,8 356,9 153,7 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 364,1 324,4 361,2 664,9 375,5
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 21,8 0,2 1,5 2,5 598,8 707,5 278,1 216,7 456,0 141,7 149,3 128,2 211,3 52,2 448,8 581,8 434,6 326,7 537,6 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 278,8 183,2 270,7 237,8 299,2
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 6,9 0,0 1,4 151,2 381,3 409,8 124,7 431,7 182,8 262,2 1 311,6 145,6 101,5 986,2 574,5 742,9 722,0 447,1 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 85,3 141,2 90,5 427,1 76,3
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 0 5 0 0 0 2 999 3 693 4 048 3 785 3 829 1 357 2 264 1 631 1 480 2 380 2 685 3 201 4 299 4 899 8 125 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 399 354 894 607 661
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 4 20 8 27 15 1 381 1 317 1 080 1 074 1 417 647 633 573 622 629 1 827 1 823 1 554 1 560 2 008 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 585 594 433 498 485

Kontakt