KOSTRA nøkkeltall

Aukra - 1547 (Møre og Romsdal)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2021.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Aukra Kostragruppe 01 Kostragruppe 16 Kostragruppe 17 Landet uten Oslo Landet Møre og Romsdal
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 44,9 44,9 44,9 44,9 62,7 11,1 13,0 13,1 16,0 11,8 16,7 16,9 17,2 18,8 17,6 . . . . 16,7 14,7 15,0 14,4 14,6 14,7 14,6 14,9 14,3 14,6 14,7 15,2 19,2 16,8 15,6 14,3
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 83,7 87,8 87,8 87,8 90,2 43,8 38,3 42,8 49,2 51,0 44,6 45,8 45,5 49,4 80,0 . . . . 45,7 59,2 59,2 59,5 60,5 61,1 60,6 60,6 60,9 61,9 62,4 64,0 63,3 62,1 63,7 61,0
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 18,8 21,4 12,1 15,3 24,5 35,0 37,3 33,9 26,4 32,8 26,4 33,6 33,5 25,9 39,8 . . . . 27,0 33,9 32,4 29,4 28,2 25,3 30,4 35,6 28,5 28,5 26,8 38,3 36,3 31,0 28,4 24,1
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 0,0 2,0 2,0 2,0 5,9 37,3 39,7 36,2 32,2 35,2 28,0 28,4 27,5 23,1 17,6 . . . . 18,1 30,5 29,0 28,6 27,8 26,6 29,6 28,2 27,8 27,0 25,8 23,5 22,4 21,4 20,0 20,4
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 2 947 3 196 3 111 3 753 3 804 1 198 1 297 1 361 1 498 1 483 5 691 5 261 6 300 6 474 2 440 . . . . 6 858 1 524 1 686 1 773 1 816 1 852 1 480 1 689 1 797 1 809 1 844 1 567 1 631 1 520 1 762 2 069
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 8 537 9 372 8 837 10 349 13 043 11 168 13 709 14 010 17 219 18 789 17 820 15 397 27 714 22 082 12 956 . . . . 35 472 19 670 20 165 22 044 21 473 21 978 20 549 21 301 22 217 21 672 22 739 16 195 16 877 15 985 14 675 15 956
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 853 1 803 1 147 569 2 843 912 986 1 008 712 975 2 126 3 674 2 874 3 053 751 . . . . 2 264 913 1 068 1 221 1 340 1 277 870 1 032 1 208 1 505 1 334 897 1 192 1 731 1 569 1 574
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 22 22 22 22 32 100 127 120 114 360 87 88 90 88 15 . . . . 72 5 523 5 707 5 517 5 639 5 645 5 651 5 845 5 664 5 793 5 807 451 571 502 462 418
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 2 300 2 382 2 368 2 997 2 675 989 1 105 1 180 1 268 1 214 4 389 4 134 4 778 4 918 1 887 . . . . 5 403 988 1 072 1 160 1 218 1 229 895 1 000 1 129 1 116 1 102 1 142 1 161 1 228 1 391 1 389
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 166 510 172 878 171 000 213 714 184 706 79 535 81 682 83 358 90 213 105 276 148 780 140 268 159 792 158 474 80 824 . . . . 173 585 120 940 130 403 140 444 147 675 150 639 121 790 135 176 152 176 150 836 150 645 102 767 104 360 110 060 124 456 125 962
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.