KOSTRA nøkkeltall

Ås - 0214 (Akershus)

Psykisk helse og rus

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Psykisk helse og rus

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Ås Kostragruppe 07 Kostragruppe 08 Kostragruppe 10 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Akershus
2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019
Brutto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 469,8 468,4 432,0 391,5 636,7 635,0 857,5 539,2
Netto driftsutg. til tilbud til personer med rusproblemer pr. innb. 18-66 år (kr) kr 312,2 370,1 357,0 298,4 542,2 542,3 718,4 450,4
Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med rusproblemer (prosent) prosent 11,2 12,2 9,4 10,4 13,5 13,9 16,8 13,5
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere (helse- og omsorg) (antall) antall 5,0 3,5 5,3 4,4 4,6 4,9 4,6 3,8
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 9,5 7,3 10,0 8,6 9,0 9,0 8,5 7,4
Årsverk av personer med videreutdanning i rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial) (antall) antall 1,9 2,5 4,8 2,7 2,9 3,2 3,1 1,7
Andel nyinnflyttede med psykiske problemer (prosent) prosent 15 12 9 12 9 9 10 10
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere (prosent) prosent : 8 6 : 7 7 7 6
Andel nyinnflyttede rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser (prosent) prosent : 8 : 8 9 7 7 8
Andel med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. : .. .. .. ..
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent : : .. : .. .. .. ..
Andel rusmidelmisbrukere med psykiske lidelser på venteliste (prosent) prosent : .. .. : .. : .. ..
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 0,9 3,1 0,2 1,3 1,6 1,5 0,5
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere av aktører utenfor komm per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 0,6 1,9 0,1 0,8 1,0 1,0 0,3
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere 18-66 år (antall) antall 0,0 4,5 4,2 2,7 0,8 2,0 2,5 2,7
Antall vedtak om midlertidige tiltak til rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere (antall) antall 0,0 2,8 2,6 1,6 0,5 1,3 1,6 1,7
Andel nyinnflyttede med psyskiske lidelelser og / eller rusmisbrukere (prosent) prosent : : : : : : : :
Andel med psykiske lidelser og / eller rusmiddelmisbrukere på venteliste (prosent) prosent .. .. .. .. .. .. .. ..

Kontakt