KOSTRA nøkkeltall

Årdal - 1424 (Sogn og Fjordane)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Årdal Kostragruppe 11 Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Sogn og Fjordane
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 874 566 598 579 513 108 259 109 916 114 601 125 030 170 679 43 840 45 265 45 903 46 549 20 249 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 40 507 43 111 44 138 45 067 51 873
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 10,9 7,1 7,5 7,2 6,3 3,2 3,2 3,4 3,7 .. 4,1 4,2 4,2 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 4,0 4,2 4,3 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 80 80 80 80 82 34 122 33 956 33 956 34 028 .. 10 821 10 821 10 821 10 769 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 10 196 10 207 10 207 10 184 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 10 10 10 10 9 7 124 6 967 6 859 6 839 .. 2 028 1 998 1 941 1 902 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 2 978 2 934 2 876 2 836 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 1 048 1 068 1 263 1 186 1 103 1 562 262 1 558 434 1 562 192 1 594 643 .. 422 477 420 964 424 497 421 865 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 428 021 425 637 427 277 425 810 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 82 002 82 033 82 033 82 092 82 092 12 540 879 12 432 815 12 432 815 12 613 957 .. 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 2 236 116 2 268 318 2 268 318 2 277 442 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 435,0 1 156,3 1 177,5 1 048,7 984,7 564,9 1 235,9 367,8 614,4 86,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 259,5 282,3 279,5 259,4 273,2
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 448,8 581,8 434,6 326,7 537,6 258,5 144,2 180,8 307,3 47,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 222,9 163,2 187,6 179,8 230,6
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 986,2 574,5 742,9 722,0 447,1 306,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 36,6 119,1 91,9 79,6 42,6
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 5 0 0 0 0 2 685 3 201 4 299 4 899 8 125 823 1 352 887 1 746 352 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 295 507 714 587 792
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 3 1 3 0 4 1 827 1 823 1 554 1 560 2 008 663 547 417 491 178 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 422 421 319 322 333

Kontakt