KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Samferdsel

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Samferdsel

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Kostragruppe 13 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Andel km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for av alle kommunale veier (prosent)3 prosent 15,0 16,8 17,4 17,7 17,0 12,8 9,8 8,6 9,3 7,1 20,7 20,3 20,7 20,6 20,4 15,9 14,7 15,0 14,4 14,6 15,7 14,6 14,9 14,3 14,6 6,7 6,7 6,4 6,9 7,7 6,7 6,7 6,4 6,9 7,7
Andel kommunale veier og gater med belysning av alle kommunale veier og gater (prosent) prosent 76,4 77,6 80,8 87,1 95,9 58,2 49,6 51,2 52,8 46,8 82,0 83,2 82,5 82,2 81,1 62,7 59,2 59,2 59,5 60,1 62,5 60,6 60,6 60,9 61,5 55,7 53,0 55,5 52,9 56,4 55,7 53,0 55,5 52,9 56,4
Utgifter til vedlikehold av kommunale veier og gater av totale nto. dr.utg. til kommunale veier og gater (prosent)4 prosent 37,6 41,3 48,9 36,8 32,5 45,8 42,9 41,5 42,5 30,2 31,8 31,3 28,1 26,3 24,7 34,2 33,9 32,4 29,4 28,2 37,4 30,4 35,6 28,5 28,5 29,3 27,6 27,5 24,0 18,8 29,3 27,6 27,5 24,0 18,8
Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier og gater (prosent)2 prosent 9,4 8,6 4,9 0,5 4,1 37,5 37,6 31,4 30,7 33,1 10,8 10,4 10,4 11,3 12,7 30,3 30,5 29,0 28,6 28,1 29,4 29,6 28,2 27,8 27,2 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0 44,0 44,2 34,1 29,3 28,0
Brutto driftsutgifter til samferdsel per innbygger (kr) kr 1 975 1 888 2 175 2 257 2 354 2 290 2 440 2 756 2 844 3 859 1 287 1 400 1 585 1 661 1 658 1 425 1 524 1 686 1 773 1 816 1 397 1 480 1 689 1 797 1 809 3 174 3 595 4 001 4 417 4 652 3 174 3 595 4 001 4 417 4 652
Brutto driftsutgifter til gatebelysning langs kommunale veier og gater per kilometer belyst vei (kr)1 kr 19 236 18 633 23 591 27 341 21 215 16 044 21 649 21 453 22 257 27 606 20 637 21 056 21 842 22 719 22 975 18 122 19 670 20 165 22 044 21 575 19 531 20 549 21 301 22 217 21 770 14 969 17 444 17 739 20 168 19 404 14 969 17 444 17 739 20 168 19 404
Brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 1 273 1 153 1 184 1 281 2 460 1 211 1 398 1 533 1 269 2 215 894 866 903 1 024 1 138 893 913 1 068 1 221 1 339 847 870 1 032 1 208 1 505 1 418 843 1 375 1 154 1 735 1 418 843 1 375 1 154 1 735
Antall km tilrettelagt for syklende som er et kommunalt ansvar (km)5 km 35 39 39 37 37 319 244 212 228 76 2 121 2 087 2 151 2 164 2 356 5 904 5 523 5 707 5 517 5 644 6 020 5 651 5 845 5 664 5 798 89 96 90 97 108 89 96 90 97 108
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per innbygger (kr) kr 901 842 946 1 000 971 1 532 1 629 1 794 1 872 2 688 772 842 922 1 026 1 037 946 988 1 072 1 160 1 218 819 895 1 000 1 129 1 116 1 574 1 658 1 820 1 961 2 002 1 574 1 658 1 820 1 961 2 002
Netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per km (kr) kr 77 738 74 228 87 112 98 919 92 638 104 624 111 697 124 685 130 335 160 174 144 801 159 029 175 021 195 994 192 743 115 841 120 940 130 403 140 444 147 655 111 346 121 790 135 176 152 176 150 816 90 056 87 742 98 297 106 273 107 528 90 056 87 742 98 297 106 273 107 528
1Omfatter blant annet legging av kabler, oppsetting av master og armaturer, inkl. materiell, rehabilitering og utskifting (utskifting av eksisterende luftstrekk til jordkabler, utskifting av master og armaturer, inkl. materiell og utbedring av skader forårsaket av trafikanter), vedlikehold (løpende vedlikehold i henhold til avtale med energiverk, for eksempel utskifting av enkeltlamper, sikringer, tidsur og fotocelle), nettleie (avtale med nettleier om å føre kraft fra produsent til gatelys) og kraft (kjøp av strøm fra leverandør).
2Enkelte kommuner kan ha inkludert lengden på gang- og sykkelveier i tallene over antall kilometer kommunale veier og gater med fast dekke. I tillegg har noen kommuner andre tall for lengden av det kommunale vei- og gatenettet enn det som framgår av registerdata fra Vegdirektoratet. Dette kan føre til at prosentandelen uten fast dekke kan avvike fra andre kilder for noen kommuner, og i noen tilfeller overstige 100 prosent.
3Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.
4Andelen som kommunene bruker til vedlikehold på kommunale veier og gater ble publisert for første gang per 15. juni 2017. Tallene må brukes med varsomhet, siden ikke alle kommunene fører på relevante arter for vedlikehold. 
5Omfatter sykkelveier, kombinerte gang- og sykkelveier, egne sykkelfelt og tiltak i gater med fartsgrense skiltet 30 km/t eller 40 km/t som inngår i et sykkelveinett. Tosidige sykkelfelt inngår med 1*veilengden. Fortau langs kommunal vei inngår ikke.