KOSTRA nøkkeltall

Alta - 2012 (Finnmark Finnmárku)

Landbruk

Oppdatert 15.06.2020.

TILPASS TABELLEN:

Tilpass tabellen ved å legge til og fjerne regioner

Velg regiongrupper å sammenligne med

Legge til flere regioner for sammenligning

Tabell for tjenesteområdet Landbruk

Tabellen viser utvalgte nøkkeltall for tjenesteområdet
Nøkkeltall Enhet Alta Kostragruppe 12 Landet uten Oslo Landet Finnmark Finnmárk
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
Netto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i prosent av totale netto driftsutgifter (prosent) prosent 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning korrigert for samarbeidskommuner (1000 kr) 1000 kr 1 858 2 215 3 374 4 661 4 707 43 840 45 265 45 903 46 549 20 249 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 685 998 710 507 726 132 784 105 833 036 14 691 14 524 15 759 17 366 18 073
Brutto driftsutgifter til landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling per landbrukseiendom (1000 kr) 1000 kr 2,1 2,5 3,9 5,3 5,3 4,1 4,2 4,2 4,3 .. 3,7 3,8 4,0 4,3 .. 3,7 3,8 3,9 4,3 .. 3,7 3,7 4,0 4,4 ..
Landbrukseiendommer (antall) antall 878 876 876 873 894 10 821 10 821 10 821 10 769 .. 185 583 184 873 183 723 183 366 .. 185 732 185 025 183 875 183 518 .. 3 942 3 970 3 970 3 953 ..
Jordbruksbedrifter (antall) antall 88 90 87 84 81 2 028 1 998 1 941 1 902 .. 41 813 41 034 40 239 39 565 .. 41 840 41 060 40 269 39 595 .. 316 313 298 287 ..
Jordbruksareal i drift (dekar) dekar 24 750 24 712 24 610 24 606 24 357 422 477 420 964 424 497 421 865 .. 9 829 445 9 817 037 9 833 598 9 842 544 .. 9 837 005 9 824 526 9 840 958 9 849 909 .. 92 317 91 923 91 556 91 219 ..
Produktivt skogareal (dekar) dekar 108 350 110 955 110 955 110 174 110 041 3 313 941 3 320 173 3 320 173 3 301 721 .. 70 025 141 69 608 789 69 310 451 69 762 629 .. 70 296 092 69 861 963 69 563 625 70 020 711 .. 635 286 761 739 761 739 761 155 ..
Dyrka og dyrkbar jord omdisponert til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 382,6 671,2 123,7 54,7 6,4 564,9 1 235,9 367,8 614,4 86,7 9 306,1 11 595,9 8 719,9 12 569,6 8 155,1 9 379,1 11 699,0 8 719,9 12 573,6 8 157,1 451,7 678,9 1 141,8 65,0 51,7
Omdisponering av dyrka jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 149,4 32,1 85,6 18,6 2,2 258,5 144,2 180,8 307,3 47,3 5 283,5 6 255,6 3 893,7 3 560,2 3 616,4 5 289,5 6 336,7 3 893,7 3 561,2 3 617,4 200,6 33,1 90,7 26,9 18,7
Omdisponering av dyrkbar jord til andre formål enn landbruk (dekar) dekar 233,2 639,1 38,1 36,1 4,2 306,4 1 091,7 187,0 307,1 39,4 4 041,1 5 340,3 4 826,2 9 009,4 4 538,7 4 108,1 5 362,3 4 826,2 9 012,4 4 539,7 251,1 645,8 1 051,1 38,1 33,0
Godkjent nydyrka areal (dekar) dekar 188 88 124 306 120 823 1 352 887 1 746 352 18 139 21 565 22 702 24 855 28 128 18 139 21 575 22 702 24 855 28 128 252 420 310 631 447
Søknader i alt etter jord- og konsesjonslov (antall) antall 50 32 40 58 40 663 547 417 491 178 9 167 9 071 8 007 8 172 8 547 9 175 9 080 8 008 8 182 8 552 141 121 110 187 143

Kontakt