3595_5030
3595_5030
kommunefakta
2019-02-23T08:00:00.000Z
no
Klæbu kommune

Kommunefakta

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 076 innbyggere per 4. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 179 175
5-9 år 234 227
10-14 år 250 230
15-19 år 245 205
20-24 år 197 195
25-29 år 181 177
30-34 år 208 198
35-39 år 227 193
40-44 år 204 221
45-49 år 244 222
50-54 år 213 195
55-59 år 188 167
60-64 år 157 142
65-69 år 104 116
70-74 år 117 129
75-79 år 97 83
80-84 år 47 49
85-89 år 14 26
90-94 år 4 11
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Klæbu
Sverige 25
Litauen 90
Polen 130
Tyskland 13
Eritrea 44
Somalia 24
Filippinene 16
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Klæbu
Selveier 84
Andels- / aksjeeier 2.2
Leier 13.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Klæbu
Jordbruk, skogbruk og fiske 38
Sekundærnæringer 662
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1176
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 135
Undervisning 213
Helse- og sosialtjenester 752
Personlig tjenesteyting 93

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Klæbu
Aleneboende 293000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 801000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Klæbu
Grunnskolenivå 1271
Videregående skole-nivå 2056
Universitets- og høgskolenivå kort 926
Universitets- og høgskolenivå lang 271
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 21

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klæbu
Aktivitetstilbud barn og unge 124
Bibliotek 248
Muséer 25
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 114
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 203
Musikk- og kulturskoler 646
Kommunale kulturbygg 435

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Klæbu
Sosialsektoren samlet 4.6
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.1
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 13.5
Grunnskole 24.2
Helse- og omsorg 25.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.