3595_5030
3595_5030
kommunefakta
2018-06-20T14:31:00.000Z
no
Klæbu kommune

Kommunefakta

Klæbu - 5030 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 120 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 205 187
5-9 år 232 225
10-14 år 268 233
15-19 år 227 211
20-24 år 217 188
25-29 år 177 169
30-34 år 196 207
35-39 år 228 200
40-44 år 202 218
45-49 år 252 236
50-54 år 215 179
55-59 år 180 169
60-64 år 161 134
65-69 år 94 123
70-74 år 128 126
75-79 år 82 76
80-84 år 40 43
85-89 år 18 25
90-94 år 5 9
95-99 år 3 6
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Klæbu
Sverige 25
Litauen 90
Polen 130
Tyskland 13
Eritrea 44
Somalia 24
Filippinene 16
Irak 8
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Bolig

Arbeid og utdanning

Barn og utdanning

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Elever som får særskilt norskopplæring)

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Innbyggere per kinosete, Tall kan ikke vises for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Helse

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke vises for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand, Tall kan ikke vises for Antall plasser i helse- og omsorgsinstitusjoner, Tall kan ikke vises for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Oslo
Sosialsektoren samlet 7.5
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.1
Administrasjon, kommune 3.2
Kultursektoren, kommune 3.8
Barnehage 12.5
Grunnskolesektor 15.1
Helse- og omsorg 24

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.