3595_1431
3595_1431
kommunefakta
2020-01-24T04:10:00.000Z
no
Jølster kommune

Kommunefakta

Jølster - 1431 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 046 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 99 85
5-9 år 114 89
10-14 år 117 109
15-19 år 130 90
20-24 år 88 87
25-29 år 96 78
30-34 år 76 83
35-39 år 95 80
40-44 år 80 88
45-49 år 112 107
50-54 år 94 89
55-59 år 116 85
60-64 år 78 94
65-69 år 88 82
70-74 år 77 72
75-79 år 54 56
80-84 år 42 30
85-89 år 16 31
90-94 år 10 18
95-99 år 3 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Jølster (-2019)
Sverige 3
Litauen 35
Polen 56
Tyskland 8
Eritrea 27
Somalia 0
Filippinene 8
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Jølster (-2019)
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 17.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Jølster (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 82
Sekundærnæringer 357
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 508
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 69
Undervisning 141
Helse- og sosialtjenester 401
Personlig tjenesteyting 35

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Jølster (-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 659000
Par med barn 0-17 år 862000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Jølster (-2019)
Grunnskolenivå 543
Videregående skolenivå 1104
Universitets- og høgskolenivå, kort 531
Universitets- og høgskolenivå, lang 130
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Aktivitetstilbud barn og unge -9
Bibliotek 164
Muséer 173
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 146
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1
Kulturskoler 309
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Jølster
Sosialsektoren samlet 3
Barnevern 1.9
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.7
Administrasjon, kommune 6.9
Kultursektoren, kommune 1.3
Barnehage 10.3
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 36.8

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.