3595_0628
3595_0628
kommunefakta
2020-01-20T10:53:00.000Z
no
Hurum kommune

Kommunefakta

Hurum - 0628 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 564 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 187 213
5-9 år 266 257
10-14 år 292 282
15-19 år 325 289
20-24 år 276 215
25-29 år 205 196
30-34 år 229 242
35-39 år 249 236
40-44 år 292 341
45-49 år 404 401
50-54 år 407 371
55-59 år 354 314
60-64 år 324 343
65-69 år 288 301
70-74 år 328 348
75-79 år 180 163
80-84 år 92 105
85-89 år 42 82
90-94 år 19 36
95-99 år 4 19
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hurum (-2019)
Sverige 69
Litauen 183
Polen 240
Tyskland 91
Eritrea 39
Somalia 36
Filippinene 25
Irak 10
Pakistan 24
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurum (-2019)
Selveier 85.1
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 13.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurum (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 62
Sekundærnæringer 967
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1807
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 213
Undervisning 375
Helse- og sosialtjenester 953
Personlig tjenesteyting 144

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hurum (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 658000
Par med barn 0-17 år 826000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 438000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurum (-2019)
Grunnskolenivå 2271
Videregående skolenivå 3152
Universitets- og høgskolenivå, kort 1647
Universitets- og høgskolenivå, lang 504
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 51

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurum
Aktivitetstilbud barn og unge 74
Bibliotek 177
Muséer 17
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 38
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1
Kulturskoler 180
Kommunale kulturbygg 445

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurum
Sosialsektoren samlet 5.4
Barnevern 3.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.9
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 1.5
Barnehage 9.7
Grunnskole 20
Helse- og omsorg 30.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.