3595_0628
3595_0628
kommunefakta
2019-01-24T09:23:00.000Z
no
Hurum kommune

Kommunefakta

Hurum - 0628 (Buskerud)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 495 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 196 204
5-9 år 284 273
10-14 år 287 286
15-19 år 332 280
20-24 år 270 215
25-29 år 195 189
30-34 år 224 240
35-39 år 266 264
40-44 år 320 344
45-49 år 409 401
50-54 år 397 354
55-59 år 332 305
60-64 år 302 318
65-69 år 308 318
70-74 år 291 313
75-79 år 170 159
80-84 år 92 107
85-89 år 39 81
90-94 år 18 40
95-99 år 8 16
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hurum
Sverige 67
Litauen 162
Polen 233
Tyskland 87
Eritrea 32
Somalia 32
Filippinene 22
Irak 10
Pakistan 18
Vietnam 6

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hurum
Selveier 85
Andels- / aksjeeier 1.9
Leier 13.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hurum
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 956
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1778
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 209
Undervisning 372
Helse- og sosialtjenester 948
Personlig tjenesteyting 139

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hurum
Aleneboende 287000
Par uten barn 630000
Par med barn 0-17 år 798000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hurum
Grunnskolenivå 2287
Videregående skole-nivå 3132
Universitets- og høgskolenivå kort 1602
Universitets- og høgskolenivå lang 498
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurum
Aktivitetstilbud barn og unge 98
Bibliotek 178
Muséer 19
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 48
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 27
Musikk- og kulturskoler 176
Kommunale kulturbygg 210

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,7 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,6 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hurum
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 3.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.7
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 1.3
Barnehage 9.8
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 29.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.