3595_1444
3595_1444
kommunefakta
2020-01-20T17:57:00.000Z
no
Hornindal kommune

Kommunefakta

Hornindal - 1444 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 165 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 29 24
5-9 år 35 32
10-14 år 39 27
15-19 år 52 45
20-24 år 38 38
25-29 år 38 27
30-34 år 22 25
35-39 år 29 27
40-44 år 45 37
45-49 år 37 35
50-54 år 38 41
55-59 år 38 34
60-64 år 46 33
65-69 år 31 33
70-74 år 32 21
75-79 år 24 21
80-84 år 17 21
85-89 år 10 12
90-94 år 6 13
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hornindal (-2019)
Sverige 4
Litauen 12
Polen 12
Tyskland 5
Eritrea 7
Somalia 0
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hornindal (-2019)
Selveier 83.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hornindal (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 52
Sekundærnæringer 214
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 154
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 32
Undervisning 43
Helse- og sosialtjenester 138
Personlig tjenesteyting 9

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hornindal (-2019)
Aleneboende 267000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hornindal (-2019)
Grunnskolenivå 220
Videregående skolenivå 480
Universitets- og høgskolenivå, kort 192
Universitets- og høgskolenivå, lang 37
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 2

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hornindal
Aktivitetstilbud barn og unge 16
Bibliotek 470
Muséer 168
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 0
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1149
Kulturskoler 241
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hornindal
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 0.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.6
Administrasjon, kommune 9.5
Kultursektoren, kommune 2.4
Barnehage 8.6
Grunnskole 16.4
Helse- og omsorg 38.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.