3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2020-01-20T09:32:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 696 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 177 159
5-9 år 196 176
10-14 år 137 145
15-19 år 167 156
20-24 år 168 135
25-29 år 223 209
30-34 år 209 186
35-39 år 218 188
40-44 år 203 190
45-49 år 232 195
50-54 år 230 211
55-59 år 204 171
60-64 år 154 147
65-69 år 133 122
70-74 år 122 125
75-79 år 76 87
80-84 år 54 46
85-89 år 23 36
90-94 år 3 24
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hobøl (-2019)
Sverige 46
Litauen 151
Polen 251
Tyskland 34
Eritrea 8
Somalia 6
Filippinene 40
Irak 20
Pakistan 8
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hobøl (-2019)
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hobøl (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 549
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1255
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 600
Personlig tjenesteyting 137

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hobøl (-2019)
Aleneboende 313000
Par uten barn 662000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hobøl (-2019)
Grunnskolenivå 1395
Videregående skolenivå 1895
Universitets- og høgskolenivå, kort 898
Universitets- og høgskolenivå, lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 232
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 19
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 118
Kulturskoler 223
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 10.3
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 13.8
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.