3595_0138
3595_0138
kommunefakta
2019-11-19T18:01:00.000Z
no
Hobøl kommune

Kommunefakta

Hobøl - 0138 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 5 715 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 177 159
5-9 år 196 176
10-14 år 137 145
15-19 år 167 156
20-24 år 168 135
25-29 år 223 209
30-34 år 209 186
35-39 år 218 188
40-44 år 203 190
45-49 år 232 195
50-54 år 230 211
55-59 år 204 171
60-64 år 154 147
65-69 år 133 122
70-74 år 122 125
75-79 år 76 87
80-84 år 54 46
85-89 år 23 36
90-94 år 3 24
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hobøl
Sverige 46
Litauen 151
Polen 251
Tyskland 34
Eritrea 8
Somalia 6
Filippinene 40
Irak 20
Pakistan 8
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hobøl
Selveier 81.8
Andels- / aksjeeier 3.4
Leier 14.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hobøl
Jordbruk, skogbruk og fiske 74
Sekundærnæringer 549
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1255
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 156
Undervisning 187
Helse- og sosialtjenester 600
Personlig tjenesteyting 137

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hobøl
Aleneboende 301000
Par uten barn 647000
Par med barn 0-17 år 763000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hobøl
Grunnskolenivå 1395
Videregående skolenivå 1895
Universitets- og høgskolenivå, kort 898
Universitets- og høgskolenivå, lang 301
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 24

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Aktivitetstilbud barn og unge 51
Bibliotek 232
Muséer 4
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 19
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 118
Kulturskoler 223
Kommunale kulturbygg 49

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hobøl
Sosialsektoren samlet 2.3
Barnevern 4
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.5
Administrasjon, kommune 10.3
Kultursektoren, kommune 1.2
Barnehage 13.8
Grunnskole 20.9
Helse- og omsorg 34.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.