3595_5011
3595_5011
kommunefakta
2019-09-17T10:24:00.000Z
no
Hemne kommune

Kommunefakta

Hemne - 5011 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 4 221 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 152 81
5-9 år 114 119
10-14 år 113 113
15-19 år 146 133
20-24 år 158 146
25-29 år 135 126
30-34 år 107 113
35-39 år 113 95
40-44 år 91 115
45-49 år 135 145
50-54 år 155 147
55-59 år 149 126
60-64 år 150 134
65-69 år 114 113
70-74 år 131 134
75-79 år 94 87
80-84 år 57 76
85-89 år 38 33
90-94 år 12 22
95-99 år 1 4
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hemne
Sverige 3
Litauen 17
Polen 47
Tyskland 13
Eritrea 18
Somalia 9
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 3

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hemne
Selveier 86.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hemne
Jordbruk, skogbruk og fiske 205
Sekundærnæringer 708
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 535
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 90
Undervisning 163
Helse- og sosialtjenester 369
Personlig tjenesteyting 39

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hemne
Aleneboende 284000
Par uten barn 584000
Par med barn 0-17 år 814000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 377000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hemne
Grunnskolenivå 1006
Videregående skolenivå 1737
Universitets- og høgskolenivå, kort 542
Universitets- og høgskolenivå, lang 113
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 11

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemne
Aktivitetstilbud barn og unge 362
Bibliotek 448
Muséer 50
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 2759
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 728
Musikk- og kulturskoler 641
Kommunale kulturbygg 791

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hemne
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.6
Administrasjon, kommune 7.9
Kultursektoren, kommune 7
Barnehage 10.5
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.