På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1826
3595_1826
kommunefakta
2020-01-23T16:27:00.000Z
no
Hattfjelldal kommune

Kommunefakta

Hattfjelldal - 1826 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 311 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 23 25
5-9 år 39 31
10-14 år 51 34
15-19 år 44 40
20-24 år 45 33
25-29 år 41 22
30-34 år 26 34
35-39 år 22 26
40-44 år 41 33
45-49 år 52 49
50-54 år 49 50
55-59 år 53 45
60-64 år 43 44
65-69 år 43 39
70-74 år 53 59
75-79 år 36 30
80-84 år 29 34
85-89 år 10 10
90-94 år 5 8
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Sverige 18
Litauen 10
Polen 0
Tyskland 8
Eritrea 4
Somalia 15
Filippinene 5
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Selveier 77.2
Andels- / aksjeeier 0.7
Leier 22.1

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Jordbruk, skogbruk og fiske 88
Sekundærnæringer 159
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 156
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 27
Undervisning 59
Helse- og sosialtjenester 164
Personlig tjenesteyting 13

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Aleneboende 250000
Par uten barn 543000
Par med barn 0-17 år 741000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 413000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Grunnskolenivå 443
Videregående skolenivå 477
Universitets- og høgskolenivå, kort 189
Universitets- og høgskolenivå, lang 19
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Aktivitetstilbud barn og unge 405
Bibliotek 297
Muséer -939
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 27
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 767
Kulturskoler 383
Kommunale kulturbygg 93

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hattfjelldal
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 0.8
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 6.5
Kultursektoren, kommune 2.3
Barnehage 5.4
Grunnskole 18.7
Helse- og omsorg 34.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.