3595_2004
3595_2004
kommunefakta
2019-01-22T04:58:00.000Z
no
Hammerfest kommune

Kommunefakta

Hammerfest - 2004 (Finnmark Finnmárku)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 10 525 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 316 326
5-9 år 353 306
10-14 år 305 323
15-19 år 328 296
20-24 år 384 373
25-29 år 430 453
30-34 år 397 333
35-39 år 359 302
40-44 år 329 316
45-49 år 435 401
50-54 år 382 367
55-59 år 318 308
60-64 år 250 267
65-69 år 254 268
70-74 år 207 205
75-79 år 147 145
80-84 år 74 93
85-89 år 43 78
90-94 år 12 40
95-99 år 1 9
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Sverige 53
Litauen 145
Polen 122
Tyskland 37
Eritrea 65
Somalia 244
Filippinene 58
Irak 59
Pakistan 13
Vietnam 10

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Selveier 66.4
Andels- / aksjeeier 12.7
Leier 20.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Hammerfest
Jordbruk, skogbruk og fiske 169
Sekundærnæringer 1202
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1654
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 396
Undervisning 475
Helse- og sosialtjenester 1506
Personlig tjenesteyting 157

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Aleneboende 320000
Par uten barn 690000
Par med barn 0-17 år 869000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 445000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Grunnskolenivå 2645
Videregående skole-nivå 2999
Universitets- og høgskolenivå kort 1937
Universitets- og høgskolenivå lang 607
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 82

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Aktivitetstilbud barn og unge 298
Bibliotek 445
Muséer 13
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 502
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 2015
Musikk- og kulturskoler 566
Kommunale kulturbygg 1819

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 77,2 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Hammerfest
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 2.3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.2
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 6.4
Barnehage 9.2
Grunnskole 16.5
Helse- og omsorg 29.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.