På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1919
3595_1919
kommunefakta
2020-01-23T15:15:00.000Z
no
Gratangen kommune

Kommunefakta

Gratangen - 1919 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 083 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 21 25
5-9 år 17 25
10-14 år 31 27
15-19 år 51 31
20-24 år 28 28
25-29 år 33 24
30-34 år 26 17
35-39 år 32 19
40-44 år 28 30
45-49 år 37 38
50-54 år 45 45
55-59 år 45 39
60-64 år 51 30
65-69 år 37 30
70-74 år 40 36
75-79 år 18 31
80-84 år 22 23
85-89 år 11 16
90-94 år 4 9
95-99 år 3 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Gratangen (-2019)
Sverige 20
Litauen 11
Polen 29
Tyskland 3
Eritrea 18
Somalia 0
Filippinene 10
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Gratangen (-2019)
Selveier 77.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 22.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Gratangen (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 49
Sekundærnæringer 96
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 89
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 38
Undervisning 42
Helse- og sosialtjenester 132
Personlig tjenesteyting 31

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Gratangen (-2019)
Aleneboende 284000
Par uten barn 563000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 442000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Gratangen (-2019)
Grunnskolenivå 346
Videregående skolenivå 364
Universitets- og høgskolenivå, kort 162
Universitets- og høgskolenivå, lang 30
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 12

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gratangen
Aktivitetstilbud barn og unge 220
Bibliotek 405
Muséer 88
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 386
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 0
Kulturskoler 283
Kommunale kulturbygg 59

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Gratangen
Sosialsektoren samlet 3.8
Barnevern 10.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.3
Administrasjon, kommune 9.5
Kultursektoren, kommune 1.6
Barnehage 5.8
Grunnskole 12.3
Helse- og omsorg 33

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.