3595_1234
3595_1234
kommunefakta
2020-01-23T14:15:00.000Z
no
Granvin kommune

Kommunefakta

Granvin - 1234 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 914 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 34 26
5-9 år 17 25
10-14 år 22 17
15-19 år 29 28
20-24 år 36 20
25-29 år 26 25
30-34 år 27 29
35-39 år 31 20
40-44 år 27 21
45-49 år 20 24
50-54 år 32 29
55-59 år 40 32
60-64 år 34 33
65-69 år 34 34
70-74 år 32 24
75-79 år 21 24
80-84 år 9 13
85-89 år 6 17
90-94 år 6 8
95-99 år 0 3
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Granvin (-2019)
Sverige 3
Litauen 0
Polen 35
Tyskland 12
Eritrea 3
Somalia 3
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Granvin (-2019)
Selveier 82.6
Andels- / aksjeeier 0
Leier 17.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Granvin (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 32
Sekundærnæringer 143
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 131
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 20
Undervisning 34
Helse- og sosialtjenester 114
Personlig tjenesteyting 10

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Granvin (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 617000
Par med barn 0-17 år 760000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 472000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Granvin (-2019)
Grunnskolenivå 153
Videregående skolenivå 415
Universitets- og høgskolenivå, kort 162
Universitets- og høgskolenivå, lang 25
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 0

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Granvin
Aktivitetstilbud barn og unge 113
Bibliotek 737
Muséer 70
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 31
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 82
Kulturskoler 729
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Mottakere av hjemmetjenester 67-79 år, Oppgave mangler for Gjennomsnitt per bruker av praktisk bistand)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Granvin
Sosialsektoren samlet 1.2
Barnevern 2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 3.2
Administrasjon, kommune 10.8
Kultursektoren, kommune 3.1
Barnehage 9
Grunnskole 19.7
Helse- og omsorg 33.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.