3595_1241
3595_1241
kommunefakta
2020-01-20T09:42:00.000Z
no
Fusa kommune

Kommunefakta

Fusa - 1241 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 3 866 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 86 83
5-9 år 107 112
10-14 år 151 136
15-19 år 154 163
20-24 år 103 104
25-29 år 101 72
30-34 år 99 91
35-39 år 101 98
40-44 år 128 123
45-49 år 129 134
50-54 år 124 109
55-59 år 142 115
60-64 år 126 131
65-69 år 139 123
70-74 år 120 85
75-79 år 81 68
80-84 år 32 70
85-89 år 29 45
90-94 år 7 26
95-99 år 4 6
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fusa (-2019)
Sverige 10
Litauen 55
Polen 62
Tyskland 21
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 15
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fusa (-2019)
Selveier 85.4
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fusa (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 163
Sekundærnæringer 702
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 417
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 87
Undervisning 176
Helse- og sosialtjenester 345
Personlig tjenesteyting 40

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fusa (-2019)
Aleneboende 282000
Par uten barn 642000
Par med barn 0-17 år 929000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 436000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fusa (-2019)
Grunnskolenivå 834
Videregående skolenivå 1423
Universitets- og høgskolenivå, kort 618
Universitets- og høgskolenivå, lang 137
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 15

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fusa
Aktivitetstilbud barn og unge 38
Bibliotek 290
Muséer 33
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 324
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 745
Kulturskoler 420
Kommunale kulturbygg 11

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Tall kan ikke forekomme for Frivillige lag og foreninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fusa
Sosialsektoren samlet 3.7
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 2.1
Administrasjon, kommune 6.4
Kultursektoren, kommune 2.7
Barnehage 10.1
Grunnskole 19.5
Helse- og omsorg 39

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.