3595_1548
3595_1548
kommunefakta
2019-01-22T20:26:00.000Z
no
Fræna kommune

Kommunefakta

Fræna - 1548 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 773 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 304 295
5-9 år 297 289
10-14 år 321 337
15-19 år 319 315
20-24 år 315 278
25-29 år 308 294
30-34 år 326 301
35-39 år 307 290
40-44 år 317 271
45-49 år 359 322
50-54 år 326 298
55-59 år 330 293
60-64 år 303 282
65-69 år 289 283
70-74 år 240 256
75-79 år 156 154
80-84 år 82 109
85-89 år 45 77
90-94 år 13 49
95-99 år 2 18
100 år eller eldre 3 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fræna
Sverige 20
Litauen 124
Polen 213
Tyskland 75
Eritrea 12
Somalia 35
Filippinene 60
Irak 6
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fræna
Selveier 82.5
Andels- / aksjeeier 1.5
Leier 16

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fræna
Jordbruk, skogbruk og fiske 258
Sekundærnæringer 1412
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1516
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 251
Undervisning 332
Helse- og sosialtjenester 1050
Personlig tjenesteyting 107

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fræna
Aleneboende 286000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 784000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fræna
Grunnskolenivå 2568
Videregående skole-nivå 3398
Universitets- og høgskolenivå kort 1338
Universitets- og høgskolenivå lang 253
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 43

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fræna
Aktivitetstilbud barn og unge 6
Bibliotek 183
Muséer 89
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 130
Musikk- og kulturskoler 390
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fræna
Sosialsektoren samlet 4.7
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 6
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 11.2
Grunnskole 23.4
Helse- og omsorg 32.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.