3595_1548
3595_1548
kommunefakta
2020-01-24T04:11:00.000Z
no
Fræna kommune

Kommunefakta

Fræna - 1548 (Møre og Romsdal)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 830 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 297 296
5-9 år 286 296
10-14 år 314 338
15-19 år 328 299
20-24 år 278 270
25-29 år 303 304
30-34 år 318 312
35-39 år 334 282
40-44 år 315 287
45-49 år 340 320
50-54 år 343 305
55-59 år 319 289
60-64 år 315 284
65-69 år 287 280
70-74 år 255 268
75-79 år 169 167
80-84 år 90 113
85-89 år 38 66
90-94 år 15 53
95-99 år 2 21
100 år eller eldre 2 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fræna (-2019)
Sverige 19
Litauen 146
Polen 211
Tyskland 73
Eritrea 14
Somalia 26
Filippinene 70
Irak 5
Pakistan 0
Vietnam 4

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fræna (-2019)
Selveier 82.7
Andels- / aksjeeier 1.4
Leier 15.9

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fræna (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 259
Sekundærnæringer 1448
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1485
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 281
Undervisning 341
Helse- og sosialtjenester 1053
Personlig tjenesteyting 125

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fræna (-2019)
Aleneboende 298000
Par uten barn 646000
Par med barn 0-17 år 813000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 420000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fræna (-2019)
Grunnskolenivå 2543
Videregående skolenivå 3391
Universitets- og høgskolenivå, kort 1364
Universitets- og høgskolenivå, lang 275
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 49

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fræna
Aktivitetstilbud barn og unge 7
Bibliotek 212
Muséer 221
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 86
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 77
Kulturskoler 412
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,7 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fræna
Sosialsektoren samlet 4.9
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 5.1
Kultursektoren, kommune 1.8
Barnehage 11.6
Grunnskole 23.2
Helse- og omsorg 33.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.