På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt fra kl. 17.00. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_5048
3595_5048
kommunefakta
2019-09-19T20:50:00.000Z
no
Fosnes kommune

Kommunefakta

Fosnes - 5048 (Trøndelag)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 602 innbyggere per 2. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 14 12
5-9 år 14 13
10-14 år 15 8
15-19 år 13 17
20-24 år 19 14
25-29 år 11 11
30-34 år 13 12
35-39 år 20 12
40-44 år 7 14
45-49 år 16 21
50-54 år 32 22
55-59 år 19 28
60-64 år 22 18
65-69 år 23 28
70-74 år 34 16
75-79 år 22 17
80-84 år 4 19
85-89 år 5 9
90-94 år 7 4
95-99 år 0 0
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fosnes
Sverige 3
Litauen 0
Polen 18
Tyskland 11
Eritrea 0
Somalia 0
Filippinene 3
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fosnes
Selveier 81
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fosnes
Jordbruk, skogbruk og fiske 47
Sekundærnæringer 52
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 56
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 34
Undervisning 24
Helse- og sosialtjenester 69
Personlig tjenesteyting 8

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fosnes
Aleneboende 253000
Par uten barn 559000
Par med barn 0-17 år 733000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 0

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fosnes
Grunnskolenivå 155
Videregående skolenivå 256
Universitets- og høgskolenivå, kort 95
Universitets- og høgskolenivå, lang 10
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 1

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fosnes
Aktivitetstilbud barn og unge 71
Bibliotek 793
Muséer 192
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 134
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 4040
Musikk- og kulturskoler 1190
Kommunale kulturbygg 81

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,8 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fosnes
Sosialsektoren samlet 5.3
Barnevern 2.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 10.2
Kultursektoren, kommune 6.2
Barnehage 5.1
Grunnskole 14.5
Helse- og omsorg 29.7

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.