3595_1432
3595_1432
kommunefakta
2019-01-22T05:45:00.000Z
no
Førde kommune

Kommunefakta

Førde - 1432 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 13 124 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 438 362
5-9 år 474 449
10-14 år 501 422
15-19 år 477 443
20-24 år 490 475
25-29 år 489 431
30-34 år 470 410
35-39 år 439 423
40-44 år 431 385
45-49 år 447 462
50-54 år 421 451
55-59 år 396 431
60-64 år 349 399
65-69 år 282 276
70-74 år 241 231
75-79 år 119 151
80-84 år 86 111
85-89 år 50 97
90-94 år 14 44
95-99 år 2 16
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Førde
Sverige 30
Litauen 60
Polen 302
Tyskland 51
Eritrea 63
Somalia 59
Filippinene 25
Irak 24
Pakistan 6
Vietnam 5

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Førde
Selveier 67.5
Andels- / aksjeeier 14.3
Leier 18.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Førde
Jordbruk, skogbruk og fiske 135
Sekundærnæringer 1149
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2521
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 390
Undervisning 583
Helse- og sosialtjenester 2133
Personlig tjenesteyting 213

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Førde
Aleneboende 310000
Par uten barn 680000
Par med barn 0-17 år 840000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 441000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Førde
Grunnskolenivå 2259
Videregående skole-nivå 3931
Universitets- og høgskolenivå kort 2836
Universitets- og høgskolenivå lang 888
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 34

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Førde
Aktivitetstilbud barn og unge 91
Bibliotek 351
Muséer 98
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 75
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 34
Musikk- og kulturskoler 376
Kommunale kulturbygg 683

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Førde
Sosialsektoren samlet 4.5
Barnevern 2.7
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 5.8
Kultursektoren, kommune 4.6
Barnehage 13.6
Grunnskole 21.6
Helse- og omsorg 27.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.