3595_1401
3595_1401
kommunefakta
2018-05-25T13:04:00.000Z
no
Flora kommune

Kommunefakta

Flora - 1401 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 11 944 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 316 289
5-9 år 441 396
10-14 år 367 416
15-19 år 473 398
20-24 år 457 372
25-29 år 375 344
30-34 år 360 358
35-39 år 371 343
40-44 år 364 364
45-49 år 449 407
50-54 år 466 387
55-59 år 411 365
60-64 år 361 392
65-69 år 318 300
70-74 år 267 236
75-79 år 150 171
80-84 år 110 119
85-89 år 66 102
90-94 år 18 59
95-99 år 10 15
100 år eller eldre 0 5

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Flora
Sverige 29
Litauen 100
Polen 262
Tyskland 56
Eritrea 78
Somalia 119
Filippinene 42
Irak 40
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Flora
Selveier 78.8
Andels- / aksjeeier 6.9
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Flora
Jordbruk, skogbruk og fiske 252
Sekundærnæringer 1509
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2055
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 305
Undervisning 494
Helse- og sosialtjenester 1142
Personlig tjenesteyting 204

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Flora
Aleneboende 287000
Par uten barn 644000
Par med barn 0-17 år 815000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 402000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Flora
Grunnskolenivå 2792
Videregående skole-nivå 3946
Universitets- og høgskolenivå kort 1972
Universitets- og høgskolenivå lang 458
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 55

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flora
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 12.3
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 0.8
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 5.3
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 34.3
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 23.8
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 17.8

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Flora
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.7
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.9
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 21.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 29.6
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 6.3
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.8
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 4.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.