3595_1246
3595_1246
kommunefakta
2019-01-22T20:41:00.000Z
no
Fjell kommune

Kommunefakta

Fjell - 1246 (Hordaland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 26 015 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 941 818
5-9 år 931 869
10-14 år 869 935
15-19 år 959 911
20-24 år 945 844
25-29 år 853 822
30-34 år 807 827
35-39 år 930 819
40-44 år 910 911
45-49 år 1000 1004
50-54 år 985 839
55-59 år 739 690
60-64 år 627 610
65-69 år 618 565
70-74 år 484 498
75-79 år 276 295
80-84 år 126 157
85-89 år 67 118
90-94 år 30 63
95-99 år 3 26
100 år eller eldre 0 4

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fjell
Sverige 56
Litauen 240
Polen 575
Tyskland 82
Eritrea 79
Somalia 78
Filippinene 80
Irak 56
Pakistan 13
Vietnam 36

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fjell
Selveier 85.5
Andels- / aksjeeier 1.1
Leier 13.4

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fjell
Jordbruk, skogbruk og fiske 172
Sekundærnæringer 3372
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 4763
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 808
Undervisning 882
Helse- og sosialtjenester 2248
Personlig tjenesteyting 465

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fjell
Aleneboende 298000
Par uten barn 659000
Par med barn 0-17 år 835000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 422000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fjell
Grunnskolenivå 5564
Videregående skole-nivå 8300
Universitets- og høgskolenivå kort 4153
Universitets- og høgskolenivå lang 1185
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 88

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjell
Aktivitetstilbud barn og unge 204
Bibliotek 314
Muséer 54
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 91
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 252
Musikk- og kulturskoler 288
Kommunale kulturbygg 18

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80 år per 2011-2015

  • Kvinner: 84,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Fjell
Sosialsektoren samlet 6.1
Barnevern 4.2
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 0
Administrasjon, kommune 5.4
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 15.8
Grunnskole 26.7
Helse- og omsorg 24.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.