3595_1841
3595_1841
kommunefakta
2018-05-27T07:14:00.000Z
no
Fauske - Fuosko kommune

Kommunefakta

Fauske - Fuosko - 1841 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 9 783 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 252 198
5-9 år 243 255
10-14 år 272 280
15-19 år 348 295
20-24 år 318 277
25-29 år 299 277
30-34 år 285 254
35-39 år 279 255
40-44 år 291 304
45-49 år 385 323
50-54 år 335 338
55-59 år 326 323
60-64 år 344 346
65-69 år 300 312
70-74 år 284 283
75-79 år 194 212
80-84 år 108 128
85-89 år 62 96
90-94 år 18 54
95-99 år 2 17
100 år eller eldre 0 3

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Sverige 53
Litauen 0
Polen 51
Tyskland 26
Eritrea 81
Somalia 35
Filippinene 13
Irak 17
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Selveier 76.4
Andels- / aksjeeier 11
Leier 12.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Jordbruk, skogbruk og fiske 137
Sekundærnæringer 1102
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1559
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 356
Undervisning 445
Helse- og sosialtjenester 1025
Personlig tjenesteyting 129

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Aleneboende 276000
Par uten barn 606000
Par med barn 0-17 år 776000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 407000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Grunnskolenivå 2612
Videregående skole-nivå 3382
Universitets- og høgskolenivå kort 1547
Universitets- og høgskolenivå lang 318
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 8.9
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 11.8
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 12.7
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.2
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 31
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 13.5
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 4.3

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Fauske - Fuosko
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 11.5
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 8.2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 19.8
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 32.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 2.6
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.2
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.