På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1443
3595_1443
kommunefakta
2020-01-23T15:38:00.000Z
no
Eid kommune

Kommunefakta

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 194 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 171 170
5-9 år 202 212
10-14 år 213 208
15-19 år 233 211
20-24 år 215 182
25-29 år 168 168
30-34 år 165 164
35-39 år 181 171
40-44 år 191 175
45-49 år 214 193
50-54 år 217 202
55-59 år 206 176
60-64 år 191 186
65-69 år 164 163
70-74 år 166 152
75-79 år 98 109
80-84 år 64 87
85-89 år 33 50
90-94 år 18 44
95-99 år 4 12
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eid (-2019)
Sverige 22
Litauen 32
Polen 151
Tyskland 14
Eritrea 46
Somalia 41
Filippinene 17
Irak 4
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eid (-2019)
Selveier 81.1
Andels- / aksjeeier 1.6
Leier 17.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eid (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 156
Sekundærnæringer 823
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 896
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 121
Undervisning 287
Helse- og sosialtjenester 788
Personlig tjenesteyting 83

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eid (-2019)
Aleneboende 295000
Par uten barn 637000
Par med barn 0-17 år 811000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 427000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eid (-2019)
Grunnskolenivå 1138
Videregående skolenivå 2197
Universitets- og høgskolenivå, kort 1159
Universitets- og høgskolenivå, lang 275
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 23

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eid
Aktivitetstilbud barn og unge 24
Bibliotek 258
Muséer 34
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 252
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 318
Kulturskoler 414
Kommunale kulturbygg 502

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Eid
Sosialsektoren samlet 3.3
Barnevern 3.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.4
Administrasjon, kommune 6.8
Kultursektoren, kommune 5.1
Barnehage 10.9
Grunnskole 17.5
Helse- og omsorg 31.6

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.