3595_1443
3595_1443
kommunefakta
2018-05-27T07:15:00.000Z
no
Eid kommune

Kommunefakta

Eid - 1443 (Sogn og Fjordane)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 151 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 165 182
5-9 år 209 210
10-14 år 209 204
15-19 år 242 221
20-24 år 213 177
25-29 år 180 176
30-34 år 165 158
35-39 år 179 171
40-44 år 201 171
45-49 år 217 202
50-54 år 215 191
55-59 år 205 182
60-64 år 190 186
65-69 år 170 160
70-74 år 148 152
75-79 år 90 108
80-84 år 66 75
85-89 år 32 58
90-94 år 18 40
95-99 år 4 13
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Eid
Sverige 19
Litauen 30
Polen 144
Tyskland 15
Eritrea 50
Somalia 44
Filippinene 17
Irak 3
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Eid
Selveier 81.5
Andels- / aksjeeier 2.1
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Eid
Jordbruk, skogbruk og fiske 146
Sekundærnæringer 808
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 892
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 117
Undervisning 291
Helse- og sosialtjenester 801
Personlig tjenesteyting 82

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Eid
Aleneboende 282000
Par uten barn 602000
Par med barn 0-17 år 790000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 403000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Eid
Grunnskolenivå 1147
Videregående skole-nivå 2208
Universitets- og høgskolenivå kort 1087
Universitets- og høgskolenivå lang 263
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 28

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eid
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 1
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 8.9
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 1.4
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 9.9
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 11.6
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 14.7
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 19.9

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 80,3 år per 2011-2015

  • Kvinner: 85,2 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Eid
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 5.9
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 11.1
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 18
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 30.9
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.8
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.