På grunn av vedlikehold vil ssb.no og statistikkbanken være utilgjengelig i perioden 17.00-17.30 torsdag 23. januar. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

3595_1850
3595_1850
kommunefakta
2020-01-23T16:28:00.000Z
no
Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Kommunefakta

Divtasvuodna - Tysfjord - 1850 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 926 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 35 35
5-9 år 52 39
10-14 år 58 56
15-19 år 42 47
20-24 år 58 47
25-29 år 52 35
30-34 år 57 41
35-39 år 55 40
40-44 år 59 60
45-49 år 66 59
50-54 år 79 72
55-59 år 80 58
60-64 år 89 70
65-69 år 75 57
70-74 år 82 63
75-79 år 47 54
80-84 år 19 27
85-89 år 16 24
90-94 år 4 8
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord (-2019)
Sverige 21
Litauen 8
Polen 15
Tyskland 6
Eritrea 3
Somalia 10
Filippinene 11
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord (-2019)
Selveier 84.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 15.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 43
Sekundærnæringer 288
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 147
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 66
Undervisning 64
Helse- og sosialtjenester 181
Personlig tjenesteyting 34

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord (-2019)
Aleneboende 268000
Par uten barn 594000
Par med barn 0-17 år 789000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 423000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord (-2019)
Grunnskolenivå 580
Videregående skolenivå 650
Universitets- og høgskolenivå, kort 279
Universitets- og høgskolenivå, lang 66
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 17

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Aktivitetstilbud barn og unge 158
Bibliotek 279
Muséer 231
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -78
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 972
Kulturskoler 282
Kommunale kulturbygg 33

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Sosialsektoren samlet 1.9
Barnevern 5.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.2
Administrasjon, kommune 9.7
Kultursektoren, kommune 3
Barnehage 5.5
Grunnskole 13.4
Helse- og omsorg 37

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.