3595_1850
3595_1850
kommunefakta
2018-05-25T13:12:00.000Z
no
Divtasvuodna - Tysfjord kommune

Kommunefakta

Divtasvuodna - Tysfjord - 1850 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 1 946 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 37 36
5-9 år 56 44
10-14 år 57 58
15-19 år 51 41
20-24 år 62 49
25-29 år 61 40
30-34 år 61 35
35-39 år 46 50
40-44 år 67 60
45-49 år 67 51
50-54 år 75 73
55-59 år 85 55
60-64 år 85 72
65-69 år 71 60
70-74 år 86 61
75-79 år 41 49
80-84 år 20 31
85-89 år 16 21
90-94 år 4 15
95-99 år 1 2
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Sverige 20
Litauen 9
Polen 10
Tyskland 6
Eritrea 6
Somalia 10
Filippinene 12
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Selveier 85.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 14.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Jordbruk, skogbruk og fiske 48
Sekundærnæringer 288
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 150
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 78
Undervisning 67
Helse- og sosialtjenester 172
Personlig tjenesteyting 37

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Aleneboende 258000
Par uten barn 562000
Par med barn 0-17 år 751000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 355000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Grunnskolenivå 630
Videregående skole-nivå 658
Universitets- og høgskolenivå kort 273
Universitets- og høgskolenivå lang 48
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 16

Barn og utdanning

Kultur

(Manglende data: Oppgave mangler for Netto utgifter til kultursektoren)

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket, Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete, Oppgave mangler for Frivillige barne- og ungdomsforeninger)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon, Oppgave mangler for Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

(Manglende data: Oppgave mangler for Driftsresultat)

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Divtasvuodna - Tysfjord
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 10.2
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 5.5
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 15.6
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 36.2
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 1.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.1
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.2

Finansielle nøkkeltall

(Manglende data: Oppgave mangler for Kommunens lånegjeld per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsinntekter per innbygger, Oppgave mangler for Kommunens driftsutgifter per innbygger)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.