3595_0821
3595_0821
kommunefakta
2018-05-25T13:07:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 0821 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 466 innbyggere per 1. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

Folkemengde 1. januar, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 187 172
5-9 år 222 170
10-14 år 191 179
15-19 år 197 190
20-24 år 381 255
25-29 år 309 254
30-34 år 205 181
35-39 år 194 211
40-44 år 177 193
45-49 år 205 227
50-54 år 181 161
55-59 år 165 196
60-64 år 162 169
65-69 år 180 151
70-74 år 156 160
75-79 år 76 112
80-84 år 59 73
85-89 år 38 72
90-94 år 12 27
95-99 år 3 7
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Sverige 23
Litauen 67
Polen 77
Tyskland 22
Eritrea 60
Somalia 46
Filippinene 6
Irak 22
Pakistan 18
Vietnam 12

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Selveier 68.5
Andels- / aksjeeier 0.5
Leier 31

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Jordbruk, skogbruk og fiske 98
Sekundærnæringer 572
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 973
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 136
Undervisning 401
Helse- og sosialtjenester 605
Personlig tjenesteyting 150

Inntekt etter skatt for husholdningene

Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Aleneboende 240000
Par uten barn 571000
Par med barn 0-17 år 734000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 384000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Grunnskolenivå 1302
Videregående skole-nivå 1908
Universitets- og høgskolenivå kort 1304
Universitets- og høgskolenivå lang 410
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 42

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

K1. Konsern - Kultur - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Netto driftsutgifter aktivitetstilbud barn og unge (F 231), konsern 0.6
Netto driftsutgifter til folkebibliotek ( F370) , konsern 16.5
Netto driftsutgifter til museer (F 375) , konsern 2.6
Netto driftsutgifter til idrett (F 380 ), konsern 8.1
Netto driftsutgifter til kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg (F 381), konsern 1.8
Netto driftsutgifter til kultur- og musikkskoler (F 383), konsern 24.6
Netto driftsutgifter til kommunale kulturbygg (F 386), konsern 0

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Bøker lånt på biblioteket)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

(Manglende data: Oppgave mangler for Fastlegekonsultasjoner per person i pasientens bostedskommune)

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

(Manglende data: Oppgave mangler for Andel innbyggere 67-79 år som bor på institusjon)

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % av brutto driftsinntektene over tid.  Du finner mer om dette i deres rapport her.

Utgifter etter utvalgte områder

A1. Konsern - Finansielle nøkkeltall og adm., styring og fellesutg. - nøkkeltall (K) etter region, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark)
Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring, i prosent av tot.brt. driftsutg., konsern 6.4
Brutto driftsutgifter, barnehage, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 10.2
Brutto driftsutgifter, grunnskoleopplæring, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 16.9
Brutto driftsutgifter, helse og omsorg, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 34.7
Brutto driftsutgifter, sosialtj., i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.9
Brutto driftsutgifter, barnevern, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 3.4
Brutto driftsutg, vann, avløp, renov./avfall, i prosent av tot brutto driftsutg, konsern 5.3
Brutto driftsutgifter, kultur, i prosent av totale brutto driftsutgifter, konsern 4.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.