3595_0821
3595_0821
kommunefakta
2020-01-20T11:02:00.000Z
no
Bø kommune

Kommunefakta

Bø - 0821 (Telemark)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 6 615 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 187 163
5-9 år 225 186
10-14 år 191 162
15-19 år 206 203
20-24 år 400 303
25-29 år 308 259
30-34 år 238 205
35-39 år 190 208
40-44 år 194 192
45-49 år 202 219
50-54 år 176 177
55-59 år 177 182
60-64 år 156 171
65-69 år 180 149
70-74 år 155 173
75-79 år 94 121
80-84 år 53 75
85-89 år 36 60
90-94 år 13 35
95-99 år 2 4
100 år eller eldre 0 0

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark) (-2019)
Sverige 22
Litauen 71
Polen 73
Tyskland 23
Eritrea 65
Somalia 40
Filippinene 8
Irak 18
Pakistan 26
Vietnam 9

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark) (-2019)
Selveier 66.2
Andels- / aksjeeier 1.2
Leier 32.6

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Bø (Telemark) (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 79
Sekundærnæringer 583
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 1003
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 143
Undervisning 423
Helse- og sosialtjenester 617
Personlig tjenesteyting 156

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark) (-2019)
Aleneboende 255000
Par uten barn 609000
Par med barn 0-17 år 792000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 391000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Bø (Telemark) (-2019)
Grunnskolenivå 1266
Videregående skolenivå 2091
Universitets- og høgskolenivå, kort 1475
Universitets- og høgskolenivå, lang 471
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 52

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Aktivitetstilbud barn og unge 13
Bibliotek 381
Muséer 0
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 129
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 38
Kulturskoler 589
Kommunale kulturbygg 1

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Sosialsektoren samlet 6.9
Barnevern 2.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 5.1
Administrasjon, kommune 6.3
Kultursektoren, kommune 3.5
Barnehage 9.4
Grunnskole 17.8
Helse- og omsorg 35.3

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.