3595_1929
3595_1929
kommunefakta
2020-01-24T02:19:00.000Z
no
Berg kommune

Kommunefakta

Berg - 1929 (Troms Romsa)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 852 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 24 20
5-9 år 18 33
10-14 år 24 15
15-19 år 27 19
20-24 år 19 20
25-29 år 33 28
30-34 år 39 28
35-39 år 22 23
40-44 år 22 19
45-49 år 28 22
50-54 år 30 29
55-59 år 36 35
60-64 år 31 33
65-69 år 28 22
70-74 år 32 27
75-79 år 25 18
80-84 år 11 16
85-89 år 4 17
90-94 år 2 7
95-99 år 0 1
100 år eller eldre 0 1

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Berg (-2019)
Sverige 3
Litauen 42
Polen 9
Tyskland 5
Eritrea 32
Somalia 0
Filippinene 0
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Berg (-2019)
Selveier 80.2
Andels- / aksjeeier 0
Leier 19.8

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Berg (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 39
Sekundærnæringer 135
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 84
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 21
Undervisning 39
Helse- og sosialtjenester 108
Personlig tjenesteyting 17

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Berg (-2019)
Aleneboende 272000
Par uten barn 657000
Par med barn 0-17 år 766000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 404000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Berg (-2019)
Grunnskolenivå 306
Videregående skolenivå 286
Universitets- og høgskolenivå, kort 123
Universitets- og høgskolenivå, lang 19
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Berg
Aktivitetstilbud barn og unge 18
Bibliotek 300
Muséer 376
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 69
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 221
Kulturskoler 829
Kommunale kulturbygg 0

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,6 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,9 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Berg
Sosialsektoren samlet 6.5
Barnevern 3
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 6.5
Administrasjon, kommune 9.9
Kultursektoren, kommune 1.9
Barnehage 7.3
Grunnskole 12.3
Helse- og omsorg 28.5

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.