3595_1854
3595_1854
kommunefakta
2019-01-22T05:34:00.000Z
no
Ballangen kommune

Kommunefakta

Ballangen - 1854 (Nordland)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 2 487 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 57 51
5-9 år 64 60
10-14 år 83 72
15-19 år 97 77
20-24 år 76 54
25-29 år 76 61
30-34 år 61 54
35-39 år 56 69
40-44 år 66 50
45-49 år 70 76
50-54 år 95 89
55-59 år 96 90
60-64 år 102 96
65-69 år 101 85
70-74 år 80 94
75-79 år 57 54
80-84 år 27 39
85-89 år 24 35
90-94 år 2 15
95-99 år 3 5
100 år eller eldre 1 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Ballangen
Sverige 22
Litauen 3
Polen 9
Tyskland 7
Eritrea 16
Somalia 9
Filippinene 16
Irak 0
Pakistan 0
Vietnam 0

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Ballangen
Selveier 83.7
Andels- / aksjeeier 0
Leier 16.3

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Ballangen
Jordbruk, skogbruk og fiske 53
Sekundærnæringer 230
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 280
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 45
Undervisning 79
Helse- og sosialtjenester 268
Personlig tjenesteyting 26

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Ballangen
Aleneboende 265000
Par uten barn 577000
Par med barn 0-17 år 762000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 340000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Ballangen
Grunnskolenivå 809
Videregående skole-nivå 852
Universitets- og høgskolenivå kort 313
Universitets- og høgskolenivå lang 56
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 9

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ballangen
Aktivitetstilbud barn og unge 69
Bibliotek 437
Muséer 141
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 50
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 1274
Musikk- og kulturskoler 406
Kommunale kulturbygg 140

Kulturtilbud i kommunen

(Manglende data: Oppgave mangler for Innbyggere per kinosete)

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79 år per 2011-2015

  • Kvinner: 83,3 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Ballangen
Sosialsektoren samlet 4.8
Barnevern 2.1
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.6
Administrasjon, kommune 5.6
Kultursektoren, kommune 2.9
Barnehage 7.9
Grunnskole 18.4
Helse- og omsorg 36.2

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.