3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2020-01-20T10:18:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 946 innbyggere per 3. kvartal 2019

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 391 356
5-9 år 509 469
10-14 år 517 515
15-19 år 504 438
20-24 år 462 428
25-29 år 425 436
30-34 år 467 488
35-39 år 484 493
40-44 år 550 497
45-49 år 614 614
50-54 år 584 598
55-59 år 512 515
60-64 år 454 481
65-69 år 500 512
70-74 år 423 475
75-79 år 228 291
80-84 år 133 166
85-89 år 71 128
90-94 år 36 75
95-99 år 5 19
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askim (-2019)
Sverige 103
Litauen 151
Polen 423
Tyskland 44
Eritrea 35
Somalia 151
Filippinene 151
Irak 337
Pakistan 122
Vietnam 292

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askim (-2019)
Selveier 73.7
Andels- / aksjeeier 10.9
Leier 15.5

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askim (-2019)
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1479
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 3077
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 419
Undervisning 542
Helse- og sosialtjenester 1346
Personlig tjenesteyting 266

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt for husholdninger, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askim (-2019)
Aleneboende 288000
Par uten barn 635000
Par med barn 0-17 år 756000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 401000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askim (-2019)
Grunnskolenivå 4442
Videregående skolenivå 5152
Universitets- og høgskolenivå, kort 2291
Universitets- og høgskolenivå, lang 584
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 113

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturmidlene til? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askim
Aktivitetstilbud barn og unge 325
Bibliotek 306
Muséer 1
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 410
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 440
Kulturskoler 406
Kommunale kulturbygg 87

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askim
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 4.6
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.8
Administrasjon, kommune 7.4
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 11.3
Grunnskole 19.9
Helse- og omsorg 30.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.