3595_0124
3595_0124
kommunefakta
2019-01-24T09:43:00.000Z
no
Askim kommune

Kommunefakta

Askim - 0124 (Østfold)

Bytt kommune

Befolkning

Folketall: 15 866 innbyggere per 3. kvartal 2018

Antall innbyggere i kommunen ved utgangen av siste kvartal. Kilden til tallet.

Aldersfordeling

07459: Befolkning, etter region, kjønn, alder, statistikkvariabel og år
Menn Kvinner
0-4 år 408 368
5-9 år 507 490
10-14 år 529 491
15-19 år 498 437
20-24 år 474 438
25-29 år 415 437
30-34 år 474 483
35-39 år 483 496
40-44 år 549 502
45-49 år 609 652
50-54 år 582 543
55-59 år 490 513
60-64 år 452 494
65-69 år 533 504
70-74 år 374 443
75-79 år 222 280
80-84 år 122 160
85-89 år 84 134
90-94 år 39 79
95-99 år 4 16
100 år eller eldre 0 2

Personer med innvandrerbakgrunn. Utvalgte land.

09817: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, etter region, innvandringskategori, landbakgrunn, statistikkvariabel og år
Askim
Sverige 101
Litauen 128
Polen 419
Tyskland 45
Eritrea 19
Somalia 149
Filippinene 143
Irak 324
Pakistan 113
Vietnam 293

Endringer i befolkningen

Forventet utvikling

SSB oppdaterer jevnlig sine beregninger av hvor stor befolkningen vil bli i fremtiden. Les mer om befolkningsframskrivingene fram mot 2100.

Bolig

Personer som bor i eid eller leid bolig. Andel.

11038: Personer, etter region, eierstatus, statistikkvariabel og år
Askim
Selveier 73.8
Andels- / aksjeeier 11
Leier 15.2

Arbeid og utdanning

Hva innbyggerne arbeider med

07979: Sysselsatte per 4. kvartal, etter region, næring (SN2007), statistikkvariabel og år
Askim
Jordbruk, skogbruk og fiske 86
Sekundærnæringer 1453
Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, finanstjen., forretningsmessig tjen., eiendom 2993
Off.adm., forsvar, sosialforsikring 426
Undervisning 538
Helse- og sosialtjenester 1313
Personlig tjenesteyting 268

Inntekt etter skatt for husholdningene

06944: Inntekt etter skatt, etter region, husholdningstype, statistikkvariabel og år
Askim
Aleneboende 281000
Par uten barn 622000
Par med barn 0-17 år 743000
Enslig mor/far med barn 0-17 år 386000

Høyeste fullførte utdanningsnivå for personer 16 år og over

09429: Personer 16 år og over, etter region, nivå, kjønn, statistikkvariabel og år
Askim
Grunnskolenivå 4450
Videregående skole-nivå 5134
Universitets- og høgskolenivå kort 2227
Universitets- og høgskolenivå lang 549
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 110

Barn og utdanning

Kultur

Netto driftsutgifter for kultursektoren i kommunen. Kilden til tallet.

Hva bruker kommunen kulturbudsjettet på? Utvalg.

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askim
Aktivitetstilbud barn og unge 218
Bibliotek 303
Muséer 13
Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 402
Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 427
Musikk- og kulturskoler 378
Kommunale kulturbygg 77

Kulturtilbud i kommunen

Religion

Helse

Forventet levealder for nyfødte i fylket

  • Menn: 79,1 år per 2011-2015

  • Kvinner: 82,8 år per 2011-2015

Forventet levealder er det antall år en nyfødt i fylket kan forventes å leve. Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Døde.

Bruk av fastlege

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommunehelsetenesta.

Helse og omsorg

Mer informasjon om dette temaet finner du på statistikkene Kommunehelsetenesta og Omsorgstenester

Kommunens økonomi

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi anbefaler at nivået på driftsresultatet utgjør 1,75 % [pdf] av brutto driftsinntektene over tid. Kilden til tallet.

Utgifter etter utvalgte områder

12362: Utgifter til tjenesteområdene, etter region, funksjon, art, statistikkvariabel og år
Askim
Sosialsektoren samlet 5.6
Barnevern 4.5
Vann, avløp, renovasjon, avfall (VAR) 4.5
Administrasjon, kommune 7.6
Kultursektoren, kommune 3.6
Barnehage 11.8
Grunnskole 20.3
Helse- og omsorg 29.9

Finansielle nøkkeltall

Du finner flere tall om dette temaet i statistikken Kommuneregnskap.

Vil du vite mer om din kommune?

Vi har mengder av tall om Norges kommuner

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering. Her finner du statistikk om offentlige tjenester, finanser og ressursbruk i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Du kan sammenligne din kommune med andre kommuner, hele landet eller andre regionale inndelinger.

I tillegg til KOSTRA har vi mange andre statistikker med tall på kommunenivå.