Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter

Velg statistikkområde
Alle
Oversikt over planlagte publiseringer og aktiviteter
Dato Tittel Type Statistikkområder
Rapport: Fra overgrep til straff. Statistikk om familievold og overgrep mot barn i straffesakskjeden 2010-2017 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Rapport: Hva kjennetegner skoler og kommuner som bidrar mer eller mindre enn forventet til elevenes resultatutvikling? Publisering
 • Utdanning
Museum og samlingar, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Svalbard
Allmennlegetjenesten, 2019 Publisering
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Utenriksregnskap, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arealbruk og arealressurser, 1. januar 2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Svalbard
Befolkningsframskrivinger, 2020-2100 Publisering
 • Befolkning
SSB analyse: Leiebilpriser Publisering
 • Priser og prisindekser
Jernbanetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Utanrikshandel med tenester, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 22 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er utsatt fra 26. mai til 4. juni 2020. Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konjunkturtendensene 2020/2 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Månedlig statistikk over virksomheter og foretak Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, april 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, april 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Finansielle sektorregnskaper, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Drosjetransport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konjunkturtendensene, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Fag- og forskingsbibliotek, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Utdanning
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, april 2020 Publisering
 • Energi og industri
Utslipp til luft, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Adopsjoner, 2019 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Kommende publisering er framskyndet fra 17. juni til 9. juni 2020. Kostnadsindeks for buss, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 23 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Harmonisert konsumprisindeks, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Artikkel: Reiserestriksjoner har ført til endret handelsmønster og næringsmiddelproduksjon Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Sykefravær, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Byggjekostnadsindeks for bustader, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Norskopplæring for voksne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Finansielle holdingselskaper, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, mai 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Næringspolitiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for nye boliger, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Utenrikshandel med varer, mai 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Samferdsel i kommuner og fylkeskommuner, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2019, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Trafikkulykker med personskade, mai 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eiendomsskatt, 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Elektrisitet, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Offentlig sektor
Kommunehelsetenesta, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Registrert avgang av store rovdyr, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommunale gebyrer, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 24 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Den norske kirke, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Livslang læring, 2020 Publisering
 • Utdanning
Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Offentlig sektor
Spesialisthelsetjenesten, 2019 Publisering
 • Helse
Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Produksjon og forbruk av energi, energibalanse, 2019 Publisering
 • Energi og industri
Brann- og ulukkesvern, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Kommunale boliger, 2019 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Offentlig sektor
Skatterekneskap, mai 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Befolkningens utdanningsnivå, 1. oktober 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Sal av petroleumsprodukt, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, mai 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Ansatte i barnehage og skole, 16. november 2019 Publisering
 • Utdanning
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Gjennomføring i videregående opplæring, 2013-2019 Publisering
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
Tannhelsetenesta, 2019 Publisering
 • Helse
 • Offentlig sektor
Internasjonale reservar og valutalikviditet, mai 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Godstransport på kysten, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Pensjonskasser, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisnivå på varer og tjenester, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Kulturtilbod, 2019 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Offentlig sektor
Anmeldte lovbrudd, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 25 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, april 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utenlandske datterselskap i Norge, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Energi og industri
Omsetning i varehandel, 1. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kollektivtransport, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Helseforhold, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Familier og husholdninger, 1. januar 2020 Publisering
 • Befolkning
Vareproduksjon i industri og bergverksdrift, 2019 Publisering
 • Energi og industri
SSB analyse: Innvandrermødre i arbeid Publisering
 • Arbeid og lønn
Detaljomsetningsindeksen, mai 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, mai 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Porteføljeinvesteringer i utlandet, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kyrkjelege fellesråd, rekneskap, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Kultur og fritid
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
SSB analyse: Hvordan går det med elever som tar et påbyggingsår? Publisering
 • Utdanning
Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen, 2019-2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Aksjer og kapitalutdelinger, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Fengslinger, 2018 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, mai 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Pengemengde, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Alderspensjonister, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Overnattingar, mai 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Sosial kontakt, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Helse
Kommunal vannforsyning, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Eksport av laks, uke 26 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Uføretrygdede, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Innvandring og innvandrere
Plan- og byggesaksbehandling, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Barnevern, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Miljøforvaltning, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
Banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Økonomisk sosialhjelp, 2019 Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Offentlig sektor
 • Innvandring og innvandrere
Prisindeks for engroshandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Avfall frå hushalda, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Byggjekostnadsindeks for bustader, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, mai 2020 Publisering
 • Energi og industri
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Artikkel: Månedlig statistikk over virksomheter og foretak Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Eksport av laks, uke 27 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, mai 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Lokale folkeavstemninger, 2019 Publisering
 • Valg
Byggeaktivitet i strandsonen, 2019/2020 Publisering
 • Natur og miljø
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juni 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, mai 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for brukte boliger, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, juni 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Elektrisitet, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 28 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, juni 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Skatterekneskap, juni 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Levekår hos personer med funksjonsnedsettelse, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juni 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juni 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 29 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, mai 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Arbeidskraftundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Varekonsumindeksen, juni 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juni 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 30 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kommende publisering er framskyndet fra 10. august til 29. juli 2020 Kostnadsindeks for lastebiltransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 1. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Overnattingar, juni 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 31 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Opna konkursar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Småvilt- og rådyrjakt, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Aktive jegere, 2019/2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Pengemengde, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juni 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Harmonisert konsumprisindeks, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
BNP per innbygger, prisnivåjustert, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Priser og prisindekser
Skogavvirkning for salg, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 32 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Artikkel: Kvalifiseringsstønad Publisering
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eiendomsomsetning, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Renter i banker og kredittforetak, juni 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, juli 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, juli 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Trafikkulykker med personskade, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Befolkningsframskrivinger for kommunene Publisering
 • Befolkning
Elektrisitetspriser, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Banker og kredittforetak, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 33 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sal av petroleumsprodukt, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Skatterekneskap, juli 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Verdipapirfond, kvartalstall, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Verdipapirer, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kommende publisering er utsatt fra 11. juni til 20. august 2020. Gjennomføring ved universiteter og høgskoler, 2018/2019 Publisering
 • Utdanning
Befolkning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, juli 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftkostnadsindeks, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggeareal, juli 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Investeringsindeks for detaljhandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Nasjonalregnskap, juni 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Omsetningsindeks for næringslivstjenester, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Bygg, bolig og eiendom
Reiseundersøkelsen, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 34 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juni 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Grensehandel, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Varekonsumindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, juli 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindekser for tjenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Artikkel: Månedlige tall over lønnstakere Publisering
 • Arbeid og lønn
Landsskogtakseringen, 2015-2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetningsindeks for transport, reiseliv og IKT, 2. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Teknologi og innovasjon
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Næringer på Svalbard, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Svalbard
Pengemengde, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Kredittindikator, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, juli 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 35 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Sykefravær, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utenriksregnskap, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utanrikshandel med tenester, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Ledige stillingar, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Tilknytning til arbeid, utdanning og velferdsordninger, 2019 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Sosiale forhold og kriminalitet
 • Utdanning
 • Innvandring og innvandrere
 • Vis flere
 • Vis færre
Funksjonshemmede, arbeidskraftundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
Banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, juli 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, juli 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Nasjonalregnskap, juli 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Kommende publisering er framskyndet fra 18. september til 8. september 2020. Kostnadsindeks for buss, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Ulønnet omsorgsarbeid, levekårsundersøkelsen, 2019 Publisering
 • Helse
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Eksport av laks, uke 36 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturtendensene 2020/3 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Harmonisert konsumprisindeks, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Konsumprisindeksen, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Omsetning i varehandel, 2. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggjekostnadsindeks for bustader, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, august 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, august 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Trafikkulykker med personskade, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Bruk av IKT i husholdningene, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
Innenlandsk transport, 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Eksport av laks, uke 37 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for nye boliger, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Verdipapirfond, 2019 Publisering
 • Bank og finansmarked
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Bruk av IKT i næringslivet, 2020 Publisering
 • Teknologi og innovasjon
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Skatterekneskap, august 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Skogeiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Føretak, 2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overdragelser av landbrukseiendommer, 2019 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Bygg, bolig og eiendom
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggeareal, august 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, august 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, juli 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 38 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kollektivtransport, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Kjøtproduksjon, 1. halvår 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
 • Energi og industri
Regnskap for ikke-finansielle aksjeselskaper, 2019, foreløpige tall Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Varekonsumindeksen, august 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidsulykker, 2019 Publisering
 • Helse
 • Arbeid og lønn
Miljøøkonomiske virkemidler, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 39 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Pengemengde, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, 2013-2018 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overnattingar, august 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Prisindeks for engroshandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Fylkesfordelt nasjonalregnskap, 2019 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Svalbard
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 40 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, august 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, august 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, august 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Godstransport med lastebil, 4. kvartal 2019 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for bustader, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Produsentprisindeksen, september 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for brukte boliger, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Elektrisitet, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 41 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Satellittregnskap for ideelle og frivillige organisasjoner, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Kultur og fritid
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, september 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Trafikkulykker med personskade, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Skatterekneskap, september 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Sal av petroleumsprodukt, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, september 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Utdanningsregnskap, 2018 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Utdanning
Internasjonale reservar og valutalikviditet, september 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 42 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Skogavvirkning for salg, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, august 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Omsetning i varehandel, 3. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Idrett og friluftsliv, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Detaljomsetningsindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Eksport av laks, uke 43 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, september 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Akvakultur, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Regnskapsstatistikk for ikke-finansielle stiftelser, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 2. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kredittindikator, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Overnattingar, september 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Utslipp til luft, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
Eksport av laks, uke 44 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Antall arbeidsforhold og lønn, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Fiskeri, 2019, endelige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggeareal, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Offentlig sektor på Svalbard, 2019 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, september 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Konsumprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Registrerte arbeidsledige blant innvandrere, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Ledige stillingar, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 45 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Byggjekostnadsindeks for bustader, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Nasjonalregnskap, september 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Miljøvernutgifter, 2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Energi og industri
Renter i banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Statsregnskapets inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Godstransport med lastebil, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, oktober 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Banker og kredittforetak, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Banker og kredittforetak, september 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Utenrikshandel med varer, oktober 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Elektrisitetspriser, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Priser og prisindekser
Trafikkulykker med personskade, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 46 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen, 2020 Publisering
 • Kultur og fritid
 • Sosiale forhold og kriminalitet
Skatterekneskap, oktober 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 3. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
Sal av petroleumsprodukt, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Verdipapirfond, kvartalstall, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Betalingsstrømmer mellom Norge og utlandet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Etablerere i næringslivet, 2018-2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Verdipapirer, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, oktober 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Investeringsindeks for detaljhandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Befolkning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Internasjonale reservar og valutalikviditet, oktober 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, september 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Reiseundersøkelsen, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Kultur og fritid
Eksport av laks, uke 47 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grensehandel, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Transport og reiseliv
Sjøfiske etter laks og sjøaure, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Detaljomsetningsindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Overnattingar, oktober 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Varekonsumindeksen, oktober 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Elektrisitet, 2019 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Eksport av laks, uke 48 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenriksregnskap, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Sykefravær, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Helse
 • Innvandring og innvandrere
Konjunkturtendensene 2020/4 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Utslipp fra norsk økonomisk aktivitet, 1990-2019 Publisering
 • Natur og miljø
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Arbeidskraftkostnader, 2017 Publisering
 • Arbeid og lønn
Utanrikshandel med tenester, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Renter i banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Alkoholomsetning, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Kommende publisering er framskyndet fra 15. desember til 4. desember 2020. Kostnadsindeks for buss, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Banker og kredittforetak, oktober 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, foreløpige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, oktober 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Finansielle sektorregnskaper, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
 • Bank og finansmarked
Eksport av laks, uke 49 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Nasjonalregnskap, oktober 2020 Publisering
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene, 2019 Publisering
 • Befolkning
Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
Konsumprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Produsentprisindeksen, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggjekostnadsindeks for bustader, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Prisindeks for utleie av næringseiendom, 2019 Publisering
 • Priser og prisindekser
Byggjekostnadsindeks for røyrleggjararbeid i kontor- og forretningsbygg, november 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Villreinjakt, 2020 Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Trafikkulykker med personskade, november 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Elektrisitet, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Svalbard
Utenrikshandel med varer, november 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Eksport av laks, uke 50 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Godstransport på kysten, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Skatterekneskap, november 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
 • Svalbard
Kollektivtransport, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Omsetning i varehandel, 4. termin 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 3. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Sal av petroleumsprodukt, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Internasjonale reservar og valutalikviditet, november 2020, endelige tall Publisering
 • Utenriksøkonomi
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, oktober 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Byggeareal, november 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Eksport av laks, uke 51 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Varekonsumindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Detaljomsetningsindeksen, november 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Grunnlag for arbeidsgiveravgift, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Eksport av laks, uke 52 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Eksport av laks, uke 53 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Kredittindikator, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Prisindeks for engroshandel, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Varehandel og tjenesteyting
Pengemengde, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Virksomheter, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Fiskeri, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, november 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Renter i banker og kredittforetak, november 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Konsumprisindeksen, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Prisindeks for brukte boliger, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Byggjekostnadsindeks for bustader, desember 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Eksport av laks, uke 1 2021 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Utenrikshandel med varer, 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Kostnadsindeks for lastebiltransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Volum- og prisindekser for utenrikshandel med varer, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenrikshandel med varer, desember 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Direkteinvesteringer, beholdninger og avkastning, 2019 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Sal av petroleumsprodukt, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Varehandel og tjenesteyting
Byggeareal, desember 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Konjunkturbarometer for industri og bergverk, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Byggekostnadsindeks for veganlegg, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Transport og reiseliv
 • Bygg, bolig og eiendom
Arbeidskraftundersøkelsen, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Innvandring og innvandrere
Detaljomsetningsindeksen, desember 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
 • Inntekt og forbruk
Arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal, november 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Elvefiske, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Jord, skog, jakt og fiskeri
Månedlig statsregnskap (tabellene 05588 og 07107) oppdateres i Statistikkbanken Publisering
 • Offentlig sektor
Kredittindikator, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Pengemengde, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Omsetning i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
Produksjonsindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, desember 2020 Publisering
 • Energi og industri
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
Harmonisert konsumprisindeks, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Ledige stillingar, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
Konsumprisindeksen, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Byggjekostnadsindeks for bustader, januar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Bygg, bolig og eiendom
Lufttransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
 • Svalbard
Renter i banker og kredittforetak, desember 2020 Publisering
 • Bank og finansmarked
Byggeareal, 2020 Publisering
 • Bygg, bolig og eiendom
 • Svalbard
Arbeidskraftkostnadsindeks, 4. kvartal 2020, foreløpige tall Publisering
 • Arbeid og lønn
Produsentprisindekser for tjenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Utanrikshandel med tenester, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
Utenriksregnskap, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Utenriksøkonomi
 • Nasjonalregnskap og konjunkturer
Alkoholomsetning, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Varehandel og tjenesteyting
Rekneskap for ikkje-finansielle føretaks utanlandsfinansiering, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Utenriksøkonomi
Styre og leiing i aksjeselskap, 1. januar 2021 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
 • Innvandring og innvandrere
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 1. januar 2021 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Konsumprisindeksen, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, februar 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for buss, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kostnadsindeks for innenriks sjøfart, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Fagforeiningsmedlemmer og streikar, 2020 Publisering
 • Arbeid og lønn
 • Kultur og fritid
Kollektivtransport, 4. kvartal 2020 Publisering
 • Transport og reiseliv
Konsumprisindeksen, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Harmonisert konsumprisindeks, mars 2021 Publisering
 • Priser og prisindekser
 • Inntekt og forbruk
Føretak, 1. januar 2020 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
Overgang til norsk statsborgerskap, 2020 Publisering
 • Befolkning
 • Innvandring og innvandrere
Fylkeskommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2020, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Føretak, 2019 Publisering
 • Virksomheter, foretak og regnskap
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, foreløpige tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
KOSTRA - KOmmune-STat-RApportering, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Fylkeskommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Kommuneregnskap, 2021, reviderte tall Publisering
 • Offentlig sektor
Til toppen