Alt innhold for området jord, skog, jakt og fiskeri

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i talet på sau frå 2018 til 2019

  I alt 13 800 produsentar søkte om produksjonstilskott for 937 400 vaksne sauer per 1. mars 2019. Dette er 3,7 prosent færre produsentar og 7 prosent færre sauer enn året før.

  Artikkel
 • Tømmerprisene fortsetter å øke

  Tømmerprisen økte med 14 prosent i 1. kvartal 2019. I gjennomsnitt fikk skogeierne 450 kroner per kubikkmeter, noe som er 55 kroner mer enn i 1. kvartal 2018. Det er hogst av gran og furu til massevirke som bidrar mest til prisøkningen.

  Artikkel
 • 211 egg hver i året

  Det var mange som ble overrasket i fjor da SSB meddelte at nordmenn i snitt spiser over 200 egg hver i året. De nyeste tallene viser at vi har blitt enda mer glad i egg nå!

  Artikkel
 • Nytt rekordår for hjortejakta – nedgang for elgjakta

  Utbyttet fra hjortejakta stiger og fikk en ny toppnotering i jaktåret 2018/19. For elg går jaktutbytte ned. I alt ble det felt 43 800 hjort og 30 600 elg i løpet av jaktåret 2018/19.

  Artikkel
 • Fleire arbeidstimar per gardsbruk

  Førebelse tal frå landbruksundersøkinga viser at det i 2017 blei utført 46 200 årsverk i jord- og hagebruk, som er 10 prosent færre enn i 2010. I gjennomsnitt blei det arbeidd 2 148 timar per gardsbruk i 2017, og dette er ein auke på 6 prosent frå...

  Artikkel
 • Jordbruk og miljø 2018

  Rapporter 2019/5

  Rapporten Jordbruk og miljø gir statistikk som kastar lys over status og utvikling i høve til miljømåla for jordbruksnæringa.

  Publikasjon
 • 1 av 3 gårdbrukere uten jordbruksinntekt

  I 2017 var 31 prosent av gårdbrukerne uten positiv jordbruksinntekt. Samtidig utgjorde næringsinntekten fra jordbruket minst halvparten av samlet bruttoinntekt for 28 prosent av gårdbrukerne.

  Artikkel
 • Primært menn i primærnæringane

  Sjølv om delen kvinner i primærnæringane aukar litt om senn, er det svært langt att til dei er like mange som mennene. Kvinnene driv også svært få av dei største gardsbruka. Både i jordbruk og fiske har kvinnene dessutan langt lågare inntekt enn m...

  Artikkel
 • Grasavlingane på Austlandet meir enn halvert i fjor

  Grasavlingane på Austlandet fall i 2018 med meir enn halvparten frå året før. Potetavlinga auka på si side trass i tørkesommaren.

  Artikkel
 • Økt gjennomsnittsinntekt fra skogbruket

  Snittet for de 17 400 skogeierne som hadde positiv næringsinntekt fra skogbruk i 2017, var økt til 44 000 kroner. Men i løpet av to år har det blitt 3 600 færre personer med positiv næringsinntekt fra skogbruk. En del av nedgangen skyldes endrede ...

  Artikkel
 • Kven er yrkesfiskaren – og kva tener han?

  Den gjennomsnittlege yrkesfiskaren er ein mann på 45 år. Han bur i einebustad og hadde ei bruttoinntekt på 892 000 kroner i 2017. Bortimot 60 prosent er gifte eller sambuande.

  Artikkel
 • Trysil har mest skog – men Elverum topper hogst-lista

  Det er mest skog i Trysil, men det hogges mest tømmer i Elverum – begge kommunene ligger i skogfylket Hedmark. Her kan du sjekke skogareal og hogstmengde i din kommune.

  Artikkel
 • Halverte kornavlinger etter tørkesommer

  Tørkesommeren i fjor ga den dårligste kornavlingen på nesten 50 år. Tilgangen av korn for 2018 anslås til 662 000 tonn – en halvering av avlinga fra året før.

  Artikkel
 • Tørkesommar gav minste elvefangst på 30 år

  Det blei fiska nesten 150 000 laks, sjøaure og sjørøye i dei norske elvane i fjor – den minste fangsten sidan 1988. Den tørre og varme sommaren må ta mykje av skulda for den dårlege fiskesesongen.

  Artikkel
 • Aldri hogd så mye tømmer som i fjor

  Det ble solgt om lag 10,8 millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i 2018. Det er 303 000 kubikkmeter mer enn året før og mer enn noen gang tidligere. Skogeierne fikk også rekordpris for tømmeret sitt.

  Artikkel