9411_om_not-searchable
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/reinjakt/aar
9411_om
statistikk
2020-12-15T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
true

Villreinjakt2020

Innhold

Om statistikken

Definisjoner

Navn og emne

Navn: Villreinjakt
Emne: Jord, skog, jakt og fiskeri

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald
Det er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.
 
Jaktfelt
Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelsen.
 
Tillatt felt
Antall dyr det er gitt tillatelse til å felle.
 
Rettet avskyting
Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall eller en viss prosentandel kalv, 1 ½-åringer og voksne hann- og hunndyr.
 
Fellingsprosent
Felte dyr i prosent av tillatt felte.
 
Jaktåret
Et jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter. 
 
 

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av villreinområder

Administrative opplysninger

Regionalt nivå

Villreinområde

Hyppighet og aktualitet

Årlig.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av villreinjakt i Norge. Det foreligger oppgaver tilbake til 1889. Inntil 1951 omfattet statistikken både dyr som var felt under ordinær jakt samt dyr som var felt ulovlig eller omkommet av andre årsaker. Fra og med 1952 omfatter statistikken bare villrein som er felt under ordinær jakt.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Det publiseres også statistikk over antall felte elg og hjort samt registrert avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt.

Lovhjemmel

Viltloven.

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på villrein som utøves lovlig i Norge

Datakilder og utvalg

Villreinnemndene.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistisk sentralbyrå innhenter oppgaver over fellingskvoter og fellingsoppgaver fra de enkelte villreinnemndene.

Det utføres sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes villreinnemndene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på villreinområde.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1952 (se også 2.1).

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til den lokale forvaltningen av villreinstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og i noen tilfeller kan det ha vært vanskelig å oppgi i hvilken kommune enkelte dyr ble felt. Disse er fordelt etter beste skjønn av rapporteringsansvarlig. Dette påvirker ikke tallet for felte villrein totalt.

Frafallsfeilen er svært liten. Villreinområdene blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert innen tre uker etter at villreinjakta er avsluttet. På den måten får en med fellingsresultatene fra alle jaktfeltene.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB