95155
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/mat_statres/aar
95155
Færre tilsyn fra Mattilsynet
statistikk
2013-04-04T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
mat_statres, Mattilsynet - StatRes (opphørt), matsikkerhet, mattrygghet, tilsynsbesøk, drikkevann, dyrehelse, fiskehelse, fremmedstoffer, smittestoffer, matforgiftninger, plantehelse, importsertifikater, eksportsertifikater, grensekontroll.Jordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Mattilsynet - StatRes (opphørt)2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Færre tilsyn fra Mattilsynet

For Mattilsynet var 2012 et år med nedgang i tilsynsaktiviteten sammenliknet med 2011, selv om situasjonen var nesten uendret for de fleste områdene. For landdyr ble det utført 16 prosent færre tilsyn, noe som bidro til den totale nedgangen.

Mattilsynet, hovedtall
201120122013
1Sum utførte tilsyn gjelder summen av de utvalgte områdene planter, landdyr, fisk, næringsmidler og drikkevann. Det totale antall utførte tilsyn vil i virkeligheten være større medregnet biprodukt, eksport, grensekontroll etc.
Ressursinnsats
Egenproduksjon (mill. kr)1 2801 3181 330
Lønnskostnader i prosent av egenproduksjon60,661,263,4
Kjøp av varer og tjenester i prosent av egenproduksjon39,438,836,6
Investering (mill. kr)---
Overføringer (mill. kr)577
Totale utgifter (mill. kr)1 2851 3251 336
Beregnet premie til Statens Pensjonskasse (mill. kr)9699104
Avtalte årsverk eksklusive lange fravær (årsverk)1 2931 258...
Aktiviteter og tjenester
Sum utførte tilsyn142 98639 63941 579
Kontrollerte slakt godkjent til menneskemat (tonn)321 210324 155339 339
Kontrollerte varepartier med importerte planter og planteprodukter1 2551 7031 539
Grensekontroll: Kontrollerte varepartier fra land utenom EØS-området3 9684 7684 448
Utstedte eksportsertifikater for fisk og fiskeprodukter41 09847 65746 977
Mattrygghet
Matforgiftning der smitten har skjedd i Norge1 4951 3481 570
Fordeling av antall tilsynsbesøk på ulike områder. 2010, 2011 og 2012

Til tross for stor satsing på dyrevelferd de senere åra ble det utført færre tilsyn med landdyr. Det var riktignok en sterk økning i tilsynsaktiviteten på dette området i 2011, og nedgangen i 2012 kan også tyde på at forrige års innsats har gitt resultater.

For de andre tilsynsområdene var det små endringer, men det var noe flere utførte tilsyn med fokus på sjømat. Til sammen ble det utført rundt 39 600 tilsyn innenfor områdene planter, landdyr, fisk, drikkevann og næringsmidler i 2012. Dette er en nedgang på 8 prosent fra 2011.

Mer effektiv regelverksutvikling

En del av Mattilsynets samfunnsoppdrag er å utvikle og forvalte regelverket som gjelder mat, dyr, fisk og planter. Mye av dette regelverket har utspring i EØS-avtalen, og Mattilsynets oppgave er å innføre dette i det norske rettssystemet. I 2012 ble 78 prosent av EØS-regelverket innført innen fristen, noe som er en stor økning sammenliknet med tidligere år. Den samme andelen var på 57 prosent i 2011.

Økte globale utfordringer

I 2012 opplevde Mattilsynet større aktivitet knyttet til grensekontroll, import og eksport. Det var hele 20 prosent flere varepartier fra land utenfor EØS-området som ble kontrollert i 2012 sammenliknet med i 2011. I den samme perioden ble det utstedt 16 prosent flere eksportsertifikater for fisk og fiskeprodukter.