84771
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/mat_statres/aar
84771
Stor aktivitet i Mattilsynet
statistikk
2012-06-13T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
mat_statres, Mattilsynet - StatRes (opphørt), matsikkerhet, mattrygghet, tilsynsbesøk, drikkevann, dyrehelse, fiskehelse, fremmedstoffer, smittestoffer, matforgiftninger, plantehelse, importsertifikater, eksportsertifikater, grensekontroll.Jordbruk, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Mattilsynet - StatRes (opphørt)2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stor aktivitet i Mattilsynet

I Mattilsynet i 2011 ble det blant annet satset på dyrevelferd og fiskehelse. Dette vises i økningen i antall tilsynsbesøk for disse områdene, men også for andre områder var aktiviteten stor.

Fra 2010 til 2011 økte antall utførte tilsyn for de fleste områdene SSB har tall for. Til sammen ble det utført 42 686 tilsyn innenfor områdene planter, landdyr, fisk, drikkevann og næringsmidler.

Fokus på dyrehelse

De største satsingsområdene for Mattilsynet i 2011 var knyttet til drikkevann, dyrevelferd og fiskehelse. Tidligere har hovedvekten av tilsyn vært knyttet til næringsmidler og mattrygghet, men tallene for 2011 viser at Mattilsynet har jobbet bredere dette året. Det største antallet tilsynsbesøk var knyttet til dyrehelse hos landdyr.

Fordeling av antall tilsynsbesøk på ulike områder. 2011

Sammenlikner en antall tilsyn i 2010 og 2011, ser man en stor økning på nesten alle områder. Dette må sees i lys av at 2011 var det første året hvor fagsystemet MATS ble fullstedig tatt i bruk, noe som førte til endring i registreringen av utførte tilsyn. Tallene for 2011 er derfor ikke direkte sammenliknbare med 2010 og tidligere år. Noe av økningen kan forklares ut fra større tilgang på registrerte saker på grunn av elektronisk rapportering i MATS. Samtidig kan også mindre tidsbruk til opplæring i bruken av MATS ha frigjort mer tid til tilsynsarbeid.

Nedgang i ressursinnsatsen

Mattilsynets totale utgifter var i 2011 1 280 millioner kroner, en nedgang på 1,6 prosent fra året før. Av dette utgjorde lønnskostnadene 60,6 prosent, mens kjøp av varer og tjenester utgjorde 39,4 prosent. Det var i alt 1 293 avtalte årsverk eksklusive lange fravær i Mattilsynet i fjor. Det er 6 færre årsverk enn i 2010, noe som utgjør en nedgang på 0,5 prosent.

MATS

I 2011 ble fagsystemet MATS fullstedig tatt i bruk, og rapportene fra og med 2011 ble direkte tatt ut fra MATS. Tallene for 2011 gir derfor et brudd i tidsserien, og er ikke direkte sammenliknbare med 2010 og tidligere år.