9521
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/arkiv
9521
Mange ubebodde landbrukseiendommer
statistikk
2007-08-28T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false

Landbrukseiendommer2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange ubebodde landbrukseiendommer

Hver femte landbrukseiendom med boligbygning er ubebodd. Størst andel ubebodde eiendommer finner vi i Nord-Norge.

Landbrukseiendommer med boligbygninger som er uten fast bosetting. 2006. Prosent

Om lag 21 prosent av landets 161 300 landbrukseiendommer med boligbygning er uten fast bosetting. Andelen ubebodde eiendommer varierer fra rundt 10 prosent i fylkene ved Oslofjorden til rundt 30 prosent i Nord-Norge. I fylkene er det stor variasjon fra kommune til kommune. Sentrale jordbrukskommuner i Mjøsområdet, rundt Oslofjorden, på Jæren og i Trøndelag, har lav andel ubebodde landbrukseiendommer. Kommuner i Nord-Norge har derimot en høy andel ubebodde eiendommer. Lett tilgang til arbeidsmarkedet utenfor jord- og skogbruket kan forklare den høyere bosettingen i sentrale strøk.

91 prosent bebygde eiendommer med bolig

I 2006 var det i alt 190 600 landbrukseiendommer med jordbruksareal eller produktivt skogareal i Norge. Av disse hadde 177 800 eiendommer en eller annen form for bygning. Om lag 91 prosent av de bebygde eiendommene hadde boligbygning.

Totalt er det registrert 1 030 000 bygninger i tilknytning til landbrukseiendommene. Disse fordeler seg på 23 prosent boligbygninger, 45 prosent driftsbygninger og 32 prosent øvrige bygningstyper. Omkring 22 prosent av bygningene er registrert i Riksantikvarens SEFRAK-register, som særlig omfatter bygninger bygd før 1900.

Bygninger på landbrukseiendommer. 2006

Flest ubebodde eiendommer uten egen jordbruksdrift

Over tid har antall landbrukseiendommer og størrelse av jordbruksareal endret seg lite. Derimot har antall landbrukseiendommer med jordbruksdrift i egen regi blitt redusert betydelig de siste tiårene. Det er først og fremst eiendommer uten selvstendig jordbruksdrift, det vil si eiendommer hvor jorda enten er ute av drift eller leid bort til andre, som er ubebodd. For denne gruppen er hele 28 prosent av eiendommene med boligbygning ubebodd, mens tilsvarende tall for eiendommer med selvstendig jordbruksdrift er 4,5 prosent.

Bakgrunn

Statistikken bygger på en kobling av data fra blant annet Landbruksregisteret, Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret (GAB) og Det sentrale folkeregisteret. Selv om registerdataene generelt er av god kvalitet, kan det lokalt forekomme feil på grunn av feilklassifisering, manglende oppdatering eller oppdatering til ulike tidspunkt. Tilsvarende statistikk er utarbeidet for år 2000 . Ved sammenligning med statistikk for år 2000 kan kvalitetsheving av registrene og ulik populasjonsavgrensning være årsak til en del endringer på lokalt nivå.

Landbrukseiendom: Eiendom som benyttes eller kan benyttes til jord- og/eller skogbruk, og som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal. Alt som tilhører samme eier i en kommune, hører til samme landbrukseiendom, uten hensyn til om den omfatter flere matrikkelnumre (grunneiendommer).

Tabeller:

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB