231909
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/laeiby/aar
231909
Mange eiere over 67 år
statistikk
2016-08-17T10:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri;Bygg, bolig og eiendom
no
laeiby, Landbrukseiendommer, gårdsbruk, skogareal, skogeiendommer, jordbrukseiendommer, bosetting, boligbygninger, driftsbygninger, jordbruksarealEiendom, Landbrukseiendommer , Jord, skog, jakt og fiskeri, Bygg, bolig og eiendom
false
Statistikken viser antall landbrukseiendommer, bygninger og bosetting på landbrukseiendommer. Landbrukseiendommene dekket i 2015 til sammen 249 millioner dekar.

Landbrukseiendommer2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Mange eiere over 67 år

51 400 eiere av landbrukseiendommer var fylt 67 år ved utgangen av 2015. Disse eide nærmere 30 prosent av de totalt 172 000 eiendommene som hadde personlig eier. 390 000 personer bodde på en landbrukseiendom ved årsskiftet.

Landbrukseiendommer1
2015
AntallProsent av alle eiendommer
1Omfatter eiendommer som har minst 5 dekar eid jordbruksareal og/eller minst 25 dekar produktivt skogareal.
I alt185 025100
Type eiendom
Eiendom med jordbruksareal163 40788
Eiendom med produktivt skogareal132 27271
Eiendom med boligbygning148 59380
Eiendom med boligbygning uten fast bosetting30 36816
 
Type eier
Mann124 89968
Kvinne47 21926
Dødsbo/upersonlig/uoppgitt12 9077

I 2015 var det 185 000 landbrukseiendommer i Norge. Av disse hadde 172 000 personlig eier. Fordelingen av eiendommene etter alder til personlig eier var slik:

  • 17 100 eiendommer med eier under 40 år
  • 103 600 eiendommer med eier fra 40 til 66 år
  • 51 400 med eier som var 67 år og eldre

Eiernes gjennomsnittsalder var 58 år. De tre fylkene i Nord-Norge hadde de eldste eierne. Høyest snittalder hadde Troms med 63 år. Eierne i Nord-Trøndelag var yngst i landet med 55 år. Eiere av eiendommer med 5 - 50 dekar jordbruksareal hadde en gjennomsnittsalder på 61 år, mens eierne var nesten 10 år yngre på eiendommer med mer enn 300 dekar jordbruksareal.

De fleste landbrukseiendommer har én eier. Av i alt 28 600 eiendommer med to eiere var to tredjedeler eid av ektepar. 8 800 eiendommer hadde tre eller flere eiere, med 4,8 eiere i gjennomsnitt. Det var særlig skogeiendommer uten jordbruksareal og ubebygde eiendommer som hadde mange eiere.

13 000 landbrukseiendommer hadde upersonlig eier.

Færre bosatte på landbrukseiendommene

Totalt 148 600 landbrukseiendommer hadde bolighus. I alt 390 000 personer var bosatt på landbrukseiendommene i 2015, og dette er 12 000 færre enn året før. Fra 2006 til 2015 er antall bosatte redusert med 57 000 personer. Størst har nedgangen vært i Møre og Romsdal med 5 700 færre bosatte i denne perioden. Største prosentvise nedgang i bosettingen hadde Finnmark med 23 prosent, mens Akershus hadde en nedgang på bare 5 prosent. Hver femte landbrukseiendom med bolighus var uten fast bosetting i 2015, om lag det samme som året før.

Mens nærmere 10 prosent av befolkningen bodde på landbrukseiendommer i 2006, var andelen i 2015 redusert til 7,5 prosent. Det er store fylkesvise forskjeller. Akershus hadde under 4 prosent av befolkningen bosatt på landbrukseiendommer, mens tilsvarende tall i Sogn og Fjordane var 21 prosent. Andelen eiendommer med bolighus uten fast bosetting varierte fra 6 prosent i Vestfold til 39 prosent i Nordland. Mange ubebodde eiendommer blir imidlertid brukt som ferieboliger.

Størst eiendommer i Finnmark

Arealene av landbrukseiendommene utgjorde i 2015 totalt 249 millioner dekar, med et gjennomsnitt på 1 350 dekar per eiendom. Gjennomsnittsstørrelsen på eiendommene varierte fra 400 dekar i Vestfold til 10 900 dekar i Finnmark. Finnmark har noen store eiendommer som trekker opp gjennomsnittet for hele fylket.

Av landbrukseiendommenes totale areal utgjorde jordbruksarealet drøyt 4 prosent og produktivt skogareal 28 prosent. I tillegg består landbrukseiendommene blant annet av uproduktiv skog, fjell, myr, vann og åpen fastmark. Nærmere én av tre eiendommer hadde et totalt areal som var mindre enn 100 dekar. Bare 786 eiendommer hadde et totalareal på over 20 000 dekar, men representerte til gjengjeld et samlet areal på 121,8 millioner dekar.

1 million bygninger

Bygninger er viktige i kulturlandskapet, og norske landbrukseiendommer har en omfattende bygningsmasse. I alt ble det registrert i underkant av 1 million bygninger på landbrukseiendommene i 2015. Disse utgjør dermed nærmere en fjerdedel av alle bygninger i Norge. Om lag 214 000 av bygningene inngikk i det nasjonale SEFRAK-registeret og er bygd før 1900 eller fredet. Nær halvparten av de 169 000 bebygde landbrukseiendommene hadde minst én SEFRAK-bygning.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB