302014
/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/elgjakt/aar
302014
statistikk
2018-03-20T08:00:00.000Z
Jord, skog, jakt og fiskeri
no
elgjakt, Elgjakt, felte elg, fellingsprosent, fellingskvoteJakt, Jord, skog, jakt og fiskeri
true

På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Elgjakt

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

31 613

antall felte elger i jaktåret 2017/2018

Felte elg. Foreløpige tall
AntallAndelEndring i prosent
2017-20182017-20182016-2017 - 2017-20182013-2014 - 2017-2018
I alt31 613100,02,5-9,6
Hanndyr
Kalv5 31916,8-1,0-8,1
1 1/2 år5 54917,65,4-8,5
Eldre6 90421,81,6-8,8
Hunndyr
Kalv5 12716,22,0-5,8
1 1/2 år3 87412,3-0,1-10,6
Eldre4 84015,37,5-15,9

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke

Elgjakt. Antall tillatt felte dyr og felte dyr fordelt på kjønn og fylke1
2016-20172017-2018
Tillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosentTillatt felte elgFelte elgHanndyrHunndyrFellingsprosent
1Siste årgang viser foreløpige tall.
Hele landet40 09730 83517 42813 4077739 89431 61317 77213 84179
Østfold1 4051 096607489781 4001 13062350781
Akershus1 2521 021581440821 3161 07559847786
Oslo1545833253815250252533
Hedmark7 1925 0492 8962 153706 4434 8932 7602 13376
Oppland4 2733 2751 8831 392774 3093 3451 8791 46678
Buskerud3 0132 0201 128892672 9712 1271 21691172
Vestfold4013021851177539336721315493
Telemark2 4901 614945669652 4511 58687371365
Aust-Agder1 224771417354631 13773942731265
Vest-Agder1 073644370274601 09065436628860
Rogaland1978644424419791553646
Hordaland903622144010940231737
Sogn og Fjordane6417116276527141342
Møre og Romsdal5002671551125350228015013056
Sør-Trøndelag (-2017)3 3342 9271 6321 295883 5273 1111 7141 39788
Nord-Trøndelag (-2017)5 9805 3292 9152 414896 1315 5793 0142 56591
Nordland4 3783 8442 2151 629884 6014 0502 4081 64288
Troms - Romsa2 0091 667905762832 0291 7531 00075386
Finnmark - Finnmárku1 068812484328761 07171641430267
Svalbard0000.0000.

Tabell 2 
Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall

Elgjakt. Felte dyr fordelt på alder, kjønn og fylke. Foreløpige tall
I altKalv1 1/2 årEldre
HanndyrHunndyrHanndyrHunndyrHanndyrHunndyr
2017-2018
Hele landet31 6135 3195 1275 5493 8746 9044 840
Østfold1 130143133294225186149
Akershus1 075201203212125185149
Oslo50810231512
Hedmark4 8939669207694791 025734
Oppland3 345468484644423767559
Buskerud2 127283245448286485380
Vestfold367726251319061
Telemark1 586236260233184404269
Aust-Agder7398710017799163113
Vest-Agder654887711199167112
Rogaland9113161414286
Hordaland40539698
Sogn og Fjordane27327249
Møre og Romsdal280464049405550
Sør-Trøndelag (-2017)3 111636581466345612471
Nord-Trøndelag (-2017)5 5791 0761 1038486591 090803
Nordland4 0505965217695191 043602
Troms - Romsa1 753312263322224366266
Finnmark - Finnmárku7168010412411121087

Om statistikken

Statistikken viser omfanget av elgjakt i Norge. Det blir gitt tall for antall felte dyr og antall tillatt felte dyr fordelt på alder og kjønn. Beregnet slaktevekt er også en del av statistikken. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Vald

Et vald er et geografisk område som godkjennes for jakt etter arter av hjortevilt og som tildeles fellingstillatelser.

Tellende areal

Jaktarealet som er lagt til grunn ved kommunens tildeling av fellingstillatelser. For elg og hjort skal hovedsakelig arealer av produktiv og uproduktiv skog og arealer av myr under skoggrensa regnes med.

Jaktfelt

Et mindre geografisk område innenfor et vald som jaktrettshaverne har avgrenset av hensyn til den praktiske jaktutøvelse.

Hjortevilt

Hjortevilt omfatter elg, hjort, villrein og rådyr.

Tillatt felte hjortevilt

Antallet dyr kommunen har gitt tillatelse til å felle under ordinær jakt. For villrein fastsetter villreinnemnda i villreinområdet fellingskvoten.

Felte hjortevilt

Antallet hjortevilt som er felt under ordinær jakt

Rettet avskyting

Fellingstillatelse med pålegg om avskyting av et visst antall/andel kalver, 1 1/2-åringer og voksne hanndyr og voksne hunndyr.

Fellingsprosent

Felte dyr i prosent av tillatt felte dyr.

Jaktåret

Ett jaktår går fra og med 1. april til og med 31. mars året etter.

Standard klassifikasjoner

Standard klassifisering av hjortevilt etter kjønn og alder

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Regionalt nivå

Fylke og kommune. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble statistikken samlet inn med utgangspunkt i det jaktarealet kommunen forvalter og ikke etter areal innenfor egen kommunegrense som tidligere, se også 6.1. For disse to årene er mange kommunetall ikke sammenlignbare med andre år. I jaktåret 2008/09 ble fellingstallene bare publisert ned til fylkesnivå. Kommunetall for dette året kan fås på forespørsel. Fra og med 2009/10 blir statistikken igjen samlet inn og publisert etter kommune.

Hyppighet og aktualitet

Årlig. Endelige tall legges i Statistikkbanken 10 uker etter publiseringstidspunktet for foreløpige tall.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Fil med grunndata lagres årlig i Statistisk sentralbyrå.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikken er å vise omfanget av elgjakt i Norge. Det foreligger statistikk over felte dyr fra 1889. Inntil 1951 ble oppgavene innhentet fra lensmennene og omfattet alle felte dyr, både de som var felt i lovlig jakttid og dyr som var omkommet ved ulykker, sykdom eller ulovlig felt- i den utstrekning man fikk kjennskap til det.

Brukere og bruksområder

Sentrale brukere er Miljødirektoratet, fylkesmannens miljøvernavdelinger, interesseorganisasjoner, media, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, viltforvaltere og viltnemnder.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tallene publiseres første gang som foreløpige. Det skyldes at kommunene kan få inn rettelser i etterkant av publisering. Det er vanligvis bare små korrigeringer, noe som gir marginale forskjeller mellom foreløpige og endelige tall.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§2-1, 3-2 (adm. edb-systemer)

EØS-referanse

Ikke relevant

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter all jakt på elg som utøves lovlig i Norge.

Datakilder og utvalg

Jaktansvarlig person i hvert vald er ansvarlig for å rapporterer til kommunen som adminsitrerer jakta. Kommunen er ansvarlig for å legge data inn i Hjorteviltregisteret og sørge for rapport til Statistisk sentralbyrå.

Totaltelling.

Datainnsamling, editering og beregninger

Skjema for utfylling av fellingstalllene sendes fra kommunene til de jaktansvarlige sammen med fellingstillatelsen. De jaktansvarlige har rapportplikt til kommunen innen 10 dager etter jaktas utløp. Kommunen skal innen tre uker sende et sammendragsskjema for kommunen til Statistisk sentralbyrå. De fleste kommuner benytter rapporteringsløsningen i Hjorteviltregisteret, men noen sender fortsatt et papirskejma.

Sumkontroller og kontroll av antall felte dyr mot antall tillatt felte dyr. Om nødvendig kontaktes kommunene for avklaring av eventuelle tvilsspørsmål. Oppført tellende areal blir kontrollert mot fjorårets areal.

Antall felte og tillatt felte dyr blir summert opp og fordelt på kommune, fylke og landet etter alder og kjønn.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken er sammenliknbar tilbake til 1952 (se også avsnitt 2.1).

For jaktårene 2007/08 og 2008/09 var rapporteringsenheten det området en kommune forvalter uavhengig av kommunegrensene. For kommuner som hadde satt bort hele eller deler av forvaltningen av elgjakta til en annen kommune, eller som forvaltet et areal for andre kommuner, vil det bli et brudd i statistikken for disse to jaktårene. Kommuner som hadde satt bort hele forvaltningen til andre kommuner, falt ut av statistikken disse to årene. Vald som krysser kommunegrenser er ofte årsaken til at kommuner forvalter jaktareal i andre kommuner. I 2007/08 ble i overkant av 60 kommuner med elgjakt berørt av denne endringen. Fra og med jaktåret 2009/10 blir igjen statististikken samlet inn og publisert etter kommune.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Rapporteringen er sterkt knyttet til kommunenes forvaltning av elgstammen, og kvaliteten regnes som meget god. Enkelte storvald går på tvers av kommunegrensene, og noen ganger kan det ha vært vanskelig å oppgi hvilken kommune enkelte dyr ble felt i. Disse er fordelt etter beste skjønn av kommunens viltansvarlige. Dette påvirker ikke tallet for felte elg totalt. For jaktårene 2007/08 og 2008/09 ble alle dyr ført som felt i den kommunen som har forvaltningsansvaret, uavhengig av i hvilken kommune dyret ble felt. Dette kan også ha forekommet i noen av de foregående årene. Fra 2009/10 er det god kontroll på hvilken kommuen dyrene ble felt i.

Frafallsfeilen er svært liten. Kommuner som har åpnet for elgjakt blir fulgt opp og purret av Statistisk sentralbyrå hvis de ikke har rapportert i tide. På den måten får en med fellingsresultatene i så å si alle kommunene hvor det har vært elgjakt.

Revisjon

Ikke relevant

Analyser, artikler og publikasjoner

Rekordstor hjortejakt

Publisert 20. mars 2018

Selv om utbyttet fra elgjakta økte, var det hjortejakta som slo alle rekorder i jaktåret 2017/2018. I alt ble det felt 42 500 hjort og 31 600 elg i dette tidsrommet.

Les artikkelen
Opp for hjort og ned for elg

Opp for hjort og ned for elg

Publisert 20. september 2018

Utbytet frå hjortejakta har stort sett stige jamt og nådde ein ny topp i jaktåret 2017/18. For elg har jaktutbytet svinga sidan 1990-åra, og talet på felte elg er no på veg ned. Sjå korleis jakta har vore der du bur.

Les artikkelen

Hvorfor abdiserte Hedmark fra elgjakttrona?

Publisert 17. mars 2017

Siden midten av 1950-årene har det blitt skutt flere elger i Hedmark enn i Nord-Trøndelag, men i jaktåret 2016/2017 var Nord-Trøndelag for første gang på over 60 år igjen størst målt i antall skutte dyr. Hva skjedde?

Les artikkelen

Hvem er jeger?

Publisert 12. oktober 2016

For mange nordmenn er høstjakta årets høydepunkt, og alt annet må vike når startskuddet smeller. Men hvem er egentlig de 145 000 som hvert år drar til fjells eller til skogs med rifle og hagle?

Les artikkelen

Norge og de ville dyrene

Publisert 3. mars 2017

Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

Les artikkelen

Landbruket i Norge 2015

Publisert 7. desember 2016

Nesten 80 prosent av det norske fastlandet er landbruksareal. I denne utgivelsen får du svar på det meste om jordbruk, skogbruk og jakt i Norge de siste 50 årene.

Les publikasjonen

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB