Landbrukstellinger

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 4 av 4
Tettstedsnært jordbruk

Jordbruksareal innenfor eller i nærheten av tettsteder er vurdert til å være under økt press når det gjelder omdisponering. Vestfold og Telemark har sammen med Oslo og Viken høyest andel jordbruksareal innen tettsted eller innenfor 2 km fra tettsted med henholdsvis 58 og 57 prosent. Sammenstilling med jordkvalitetskart fra NIBIO viser at det tettstedsnære jordbruksarealet jevnt over er av god kvalitet.

Prosentdel kvinnelege gardbrukarar aukar

Prosentdel kvinnelege gardbrukarar har auka med 31 prosent frå 1999 til 2020, og utgjer no 17 prosent av alle personlege gardbrukarar. I den same perioden har gjennomsnittsalderen for alle gardbrukarar auka frå 48 til 52 år. 27 prosent av gardbrukarane hadde landbruksutdanning i 2020.

Utenlandsk arbeidshjelp er viktig i hagebruksnæringen

Tall fra Landbrukstelling 2020 viser at det ble utført 3,3 årsverk per jordbruksbedrift som drev hagebruk i fjor. Næringen har en høy andel utenlandsk arbeidskraft fra Øst-Europa.

Bare enheter med storfeproduksjon som har økt innen jordbruket siste tiår

Antall jordbruksbedrifter har falt med 17 prosent de siste ti årene. Det er kun for kjøttproduksjon på storfe hvor det har blitt flere bedrifter i tiårsperioden.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet landbrukstellinger.

faktasider

Faktasider