Landbrukseiendommer

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 5 av 5
3 av 5 omsatte gårdsbruk overdratt til familie

Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2020 til 2021. Sammenlignet med året før økte antall familieoverdragelser, mens færre gårdsbruk ble solgt på det åpne markedet.

Mindre omdisponering av dyrka jord

I 2021 ble det vedtatt omdisponert i alt 5 600 dekar jord til andre formål enn landbruk. Arealet fordelte seg på 3 000 dekar dyrka jord og 2 700 dekar dyrkbar jord. Sammenlignet med 2020 ble det omdisponert 1 700 dekar mindre dyrka jord, mens det var en reduksjon på 4 700 dekar for dyrkbar jord.

Prisene for landbrukseiendommer dobla siden 2009

Antall overdragelser av landbrukseiendommer økte med 5 prosent fra 2019 til 2020. Gjennomsnittlig kjøpesum for eiendommene som ble solgt på det åpne markedet, økte med 13 prosent.

Stadig færre bur på ein landbrukseigedom

I 2020 budde 354 700 personar på ein landbrukseigedom, noko som utgjorde 6,6 prosent av befolkninga. I 2006, som er første året SSB har tal for, var tilsvarande prosentdel 9,6. Etter 2006 har prosentdelen minka kvart år.

Mindre nydyrking

I 2020 ble det godkjent 1 100 søknader om nydyrking i 223 kommuner. Det ble søkt om nydyrking av til sammen 23 100 dekar, mot 30 000 dekar året før. I alt 21 600 dekar ble godkjent for nydyrking i 2020, 6 500 dekar eller 23 prosent mindre enn året før.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delorådet landbrukseiendommer.